NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan maraqlı məsələlər (həlli ilə) - 29

Məsələ: Təsəvvür edin ki, sizin ixtiyarınızda aşağıdakı reaktivlər var: qatı sulfat turşusu məhlulu və qatı nitrat turşusu məhlulu, bərk natrium hidroksid toz halında dəmir, mis və distillə suyu.

Heç bir digər birləşmə istifadə etmədən məktəb laboratoriyası şəraitində təmiz halda 10 yeni kimyəvi maddənin alınma üsulunu təklif edin. Sizin təsvir etdiyiniz proseslərdə gedən kimyəvi reaksiyaların molekulyar tənliklərini yazın, onların getmə şəraitlərini göstərin və alınan yeni maddələri adlandırın.

Cavab:

Göstərilən maddələr əsasında çox sayda yeni birləşmələr almaq olar. Aşağıda mümkün olan reaksiyalar dəstindən biri verilir. Yeni maddələr ayrı şrift ilə yazılıb.

Cu + 4HNO3 = + 2H2O;

Cu + 2H2SO4 = + 2H2O;

Fe + H2SO4 = (duru məhlulda).

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4;

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O;

HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O;

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + N2SO4  (inert mühitdə).

Maddələrin ardıcıllıq ilə adları: mis (II) nitrat, azot dioksid, mis(II) sulfat, kükürd dioksid, dəmir (II) sulfat, hidrogen, mis (II) hidroksid, natrium sulfat, natrium nitrat, dəmir (II) hidroksid.

 

2019-12-02   158