NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan testlər - 268

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti

1) P+HNO3+H2O → H3PO4+NO oksidləşmə reduksiya reaksiyası tənliyində əmsalların cəmini müəyyən edin:

a) 10; b) 16; c) 18; ç) 20; d) 24.

2) Hansı reaksiyalar oksidləşmə reduksiya reaksiyalarıdır?

I) NaOH+HCl →                    II) CaCO3+HCl →

III) Fe+HCl →                        IV) Fe+Cl2

a) I, IV; b) II, IV; c)  III, IV; ç) I, III; d) I, II.

3) Hansı reaksiyalar əvəzetmə reaksiyalarıdır?

I) NaJ+Cl2 →                          II) N2+O2

III) Al+HCl →                        IV) AgNO3+NaCl →

a) I, III; b) I, II; c)  I, IV; ç) II, IV; d) III, IV.

4) Gümüş-nitrat və hidrogen-xlorid arasında məhlulda gedən reaksiya zamanı çöküntü əmələ gəlməsində hansı ionlar iştirak edir?

I) Ag+; II) NO3-; III) H+; IV) Cl-

a) I, IV; b) I, II; c) II, III; ç) II, IV; d) III, IV.

2021-02-22   136