NKPI

Maraqlı Məlumatlar

KİMYADAN məsələ - 88

Məsələ

Fenol və anilinin benzolda məhlulu var (məhlulda fenolun kütlə payı 4,4%-dir, anilinik kütlə payı 7,2%). Kütləsi 350 qram olan ilkin məhlul nümunəsini bromlaşdırmaq üçün brom məhlulunun kütləsini hesablayın. Məhlulda bromun kütlə payı 2%-dir.

Həlli:

Katalizator iştirakı olmadan fenol və anilin brom ilə reaksiyaya girir:

2017-01-12   265