NKPI

Rəsulov Çingiz Qnyaz oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Qazı məmməd r-nu, Ələt qəs.
Təvəllüdü (gün, ay, il): 1949
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası):

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

Elmi dərəcəsi:

Kimya elmləri namizədi - 18.11.1977

Kimya elmləri doktoru – 18.11.1992

Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

2314.01 - Neft kimyası Tsikloalkilfenollar əsasında yüksəksəmərəli stabil-ləşdirici əlavələrin yaradılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 250
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 110
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 70
Əsas elmi nailiyyətləri:

Təklif olunmuş tövsiyələr əsasında "Anqarski üzvi-sintez" İB-də "VNİİ NP-360" aşqarının və "Bisalkofen MTSP" stabilizatorunun sənayeyə tətbiqi həyata keçirilmişdir. Təklif olunmuş digər tövsiyə əsasında Sumqayıt "Aşqarlar" ATSC-də "Nefras 35/135", "Nefras 130/180", Uayt-spirit həlledicilərinin istehsalı sənaye miqyasında həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda, fəza çətinlikli fenollar əsasında olefinlərin selektiv oliqomerləşməsi prosesində istifadə olunan keçid-metal kompleksləri üçün yeni liqandlar sintez olunub müqayisəli yoxlanılmışdır. Təklif olunmuş tövsiyələr əsasında Sumqayıtda - "Tural-110" elmi-istehsalat müəssisəsində avtomobil benzininə aşqar - etil üçlü butil efirinin istehsalı üçün məhsuldarlığı 1000 ton/ay olan sənaye qurğusu tikilib istismara buraxılmışdır. Qurğuda 1000 tona yaxın etil üçlü butil efiri alınıb Ukraynada, Polşada, Almaniyada, Yunanıstanda oksigenat kimi sınaqdan çıxarılmışdır və müsbət rəy alınmışdır.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 5
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Расулов Ч.К., Азимова Р.К., Зейналова Л.Б., Набиев Ф.А. Синтез циклоалкилфенольных оснований Манниха. XVIII Менделеевский съезд по общей и прикл.химии, 23- 28 сентября, 2007г., г.Москва, с.1429.
  2. Расулов Ч.К., Азизов А.Г., Азимова Р.К., Абдуллаева Э.М. Взаимодействие фенола с циклодимерами изопрена в присутствии цеоли-та-Y, пропитанного ортофосфорной кислотой. Нефтехимия, 2012, т.52, №5, с.1-5
  3. Расулов Ч.К., Меджидов Э.А., Азимова Р.К., Ибрагимов Х.Д. Некоторые особенности реак-ции взаимодействие фенола с фракцией 130-1900С жидких продуктов пиролиза в присут-ствии фосфорсодержащего цеолита на непре-рывнодействующей установке.„ Азербайджан-ское Нефтяное Хозяйство“, 2012, №9, с. 37-42
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar:

-

Pedaqoji fəaliyyəti: M.Lomonosov adına MDU-nun Bakı filialının bakalavr rəhbəri
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriya müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 4656129
Mobil tel.: +994 (50) 3293100
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: rchk49@mail.ru