NKPI

Hüseynova Azadə Cəbrayıl qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı ş.
Təvəllüdü (gün, ay, il): 02.01.1937
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi: Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

3321.01, Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 239
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 104
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 24
Əsas elmi nailiyyətləri:
 1. Müxtəlif növ neft xammalarının katalitik krekinqi prosesindən etilləşməmiş Aİ-93 benzininin alınmasının elmi əsasları işlənib hazırlanmış və proses Heydər Əliyev adına BNEZ-də tətbiq olunmuşdur.
 2. Tərkibində zəif rabitə ilə birləşmiş hidrogen atomu saxlayan birləşmələrdən foto- və termokatalitik üsulla hidrogenin alınmasının fundamental elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır.
 3. Seolittərkibli katalizatorlarından istifadə etməklə C1-C3 doymuş biratomlu spirtlər, kənd təsərrüfatı tullantılarından alınmış bioetanol və müxtəlif proseslərdən alınmış kiçik molekul kütləli doymamış karbohidrogenlərin əsasında avtomobil benzinlərinə yüksək oktanlı əlavələrin alınması prosesi işlənib hazırlanmışdır.
 4. Metaloksid katalizatorlarının iştirakında ağır neft qalıqlarının (qudron və mazut) emalı, eyni zamanda tərkibində hidrogenin qatılığı yüksək olan hidrogentərkibli qazın alınması prosesi işlənib hazırlanmışdır.
 5. İkin emal və riforminq benzinlərinin aşağı oktan ədədinə malik yüngül fraksiyasının hidroizomerləşdirməklə dünya standartlarına cavab verən, tərkibində benzolun miqdarı az olan yüksək oktanlı benzinlərin alınmasının müxtəlif variantları işlənib hazırlanmışdır.
 6. Riforminq prosesində xammal kimi hidrotəmizlənmiş kokslaşma benzinindən istifadə etmək hesabına mühərrik yanacaqlarının ehtiyatları artırılmışdır. Hazırda bu proses H.Əliyev adına BNEZ-də tətbiq olunur.
 7. Hidro- və oksidləşdirici kükürdsüzləşdirmə  proseslərindən istifadə etməklə oktan ədədini aşağı salmadan katalitik krekinq benzininin tərkibində avropa standartlarına uyğun kükürdün miqdarının aşağı salınması prosesi işlənib hazırlanmışdır.
 8. Riforminq benzininin tərkibindəki C8+-polialkilaromatik karbohidrogenlərlə benzolun transalkilləşməsi prosesindən istifadə etməklə  benzolun miqdarının aşağı salınması prosesi işlənib hazırlanmışdır.
 9. Azərbaycan üçün beynəlxalq bankın spesifikasiyasına uyğun A-92 avtomobil benzininin alınması prosesinin texnologiyası üzrə tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 18
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
 1. Алиев В.С., Рустамов М.И., Гусейнова А.Д. Агаева Р.Р. Увеличение производства высокооктановых автомобильных бензинов АИ-93 и АИ-98 /  Химия и технология топлив и масел, №10, 1975 г.
 2. Рустамов М.И., Гусейнова А.Д., Мурадов  Н.З. Влияние энергетического фактора на селективность процессов нефтехимиического и органического синтеза / Вопросы атомной науки и техники (серия:атомно-водородная энергетика и технология), 1987г.
 3. Гусейнова А.Д., Сеидов З.Д., Мамедов Д.Н. и др. Пути  получения автомобильных бензинов нового поколения / Процессы нефтепереработки и нефтехимии. 2002г. № 4, (11) стр. 39-43.
 4. Азизов А.Г.,  Гусейнова А.Д., Ибрагимова М.Д. и др. Применение ионных жидкостей в процессе получения высококачественных автомобильных бензинов / Нефтепереработка и нефтехимия, 2007, №6, стр.25-27.
 5. А.Д.Гусейнова, Л.М.Мирзоева, И.С. Гусейнова, Р.А. Ашрафов, Ф.А. Бабаева. Снижение содержания бензола в риформате путем взаимодействия его узких фракций / Химия и технология топлив и масел, 2012,     № 5, с. 26-28
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:
 1. AMEA NKPİ-nin Elmi Şuranın üzvü
 2. AMEA NKPİ-nin nəzdindəki D 01.031 Dissertasiya Şurasının üzvü
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: Kimya fənni üzrə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ekperti
Təltif və mükafatlar:
 1. SSRİ Neft Emalı və Neft-Kimya Sənayesinin Əlaçısı adı – 1966
 2. SSRİ Neft Emalı və Neft-Kimya Sənayesinin Əlaçısı döş nişanı – 1970
 3. SSRİ  Xalq  Təsərrüfatının  İnkişafındakı nailiyyətə görə Bürünc medal - 1985
 4. Azərbaycan SSR EA-nın “Əmək Veteranı” nişanı -1987
 5. Azərbaycan SSR EA-nın “Veteran” nişanı - 1989
 6. AMEA-nın Fəxri Fərmanı - 1997
 7. Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi” medalı - 2005
 8. Azərbaycan Respublikasının Əmək Veteranı – 2010
 9. Misir Ərəb Respublikasının Səfirliyi. Misir Mədəniyyət Mərkəzi. Təşəkkürnamə -2010
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının Fəxri Fərmanı - 2012
Pedaqoji fəaliyyəti: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının professoru
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriya  müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 5660479
Mobil tel.: +994 (-) -
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: