NKPI

Məmmədova Təranə Aslan

Anadan olduğu yer: Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 09.09.1963
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Moskva  Lomonosov   adına Zərif  Kimya Texnoloqiyası  İnstitutu
Elmi dərəcəsi: Texnika  elmləri doktoru
Elmi rütbəsi:

dosent

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

3321.01 Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı:

170

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 64
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 2
Əsas elmi nailiyyətləri: Azərbaycanın bitki resursları - pambıq, günəbaxan və garğıdalı yağları əsasında məhsuldarlığı 720 1/s olan kavitasiya reaktorundan istifadə etməklə biodizel yanacaqlarının alınma texnologiyası və həmin yağların neft emalı zavodunun əmtəə dizel və benzin yanacaqları alınması texnoloji sxeminə birbaşa daxıl edilməsi texnologiyaları işlənib-hazırlanıb.  Azərbaycan neftlərindən ayrılan neft turşuları, bitki yağlarından ayrılan turşular və glikollar əsasında geterogen tipli katalizatorların iştirakı ilə monoefirlərin alınması prosesinin optimal şəraiti təyin edilib və alınmış efirlər dizel yanacaglarına resurs qənaətedıcı, yağlama və aşağıtemperatur xassələrini yaxşılaşdıran çoxfunksiyalı əlavələr kimi tədqiq olunub. Pambıq yağının termokatalitik çevrilməsi prosesi tədqiq olunub və nəticədə C2-C4 olefinlər 65,1-78,1% küt çıxımla əldə edilib Vakuum qazoylunun  və onun müxtəlif  bitki  yağları ilə qarışıqlarının maqnit sahəsində aktivləşməsilə  sənaye seolittərkibli  katalizatorların  iştirakında aparılan katalitik krekinq prosesi işlənilib və  bu prosesdə dizel fraksiyasının artımı 25-23% (küt.),  xammalın çevrilmə dərinliyi 85.7% təşkil etdiyi təmin edilmişdir
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 2
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:

V.Abbasov,N.Andrushenko, Т.А.Мамедова, N.Hasankhanova,Y.Lvov, E.Abdullayev. Halloysite-Y-zeolite blends as novel mesoporous catalyst for the cracking of waste vegetable oils with vacuum gasoil // Fuel.Volume 117,Part A, 30 january 2014.p.552-555

Т.А.Мамедова, Э.Н. Аскерова, Х.Ш. Теюбов, Н.В. Гасанханова, В.М. Аббасов. Получение низкомолекулярных олефи-нов термокаталититческим превраще-нием растительных масел и их смесей с нефтяными фракциями // Нефтепереработка и Нефтехимия, N2, 2014, с.25-30

Т.А.Мамедова, Э.Н. Аскерова, Х.Ш. Теюбов, Н.В. Гасанханова, В.М. Аббасов. Получение низкомолекулярных олефинов термокаталитическим превращением растительных масел // Альтернативные источники сырья и топлива. Сб научн. тр .  Нац. Акад. Наук Беларуси. –Минск: бнларусская наука,2014.-Вып.1-с.56-61

Аббасов В.М., Мамедова Т.А, Исмайлов Э.Г., Аскерова Э.Н.,Теюбов Х.Ш., Гасанханова Н.В., Алиева С.К. Каталитический способ получения олефинов с использованием природных нанотрубок галлуaзитов // Катализ в промышленности, №3 2014, с.20-25

Аббасов В.М, Мамедова Т.А, Велиев Х.Р, Кесеменли  Х.Г.  Использование ультразвуковой кавитации в синтезе амино- и гидроксиэтилимидазолинов жирных кислот // Автогазозаправочный комплекс и альтернативное топливо, №5(86), 2014, с.8-12

N.V. Hasankhanova,T.A. Mammadova, Kh.Sh.Teyubov, E. N. Askerova, T.S. Latifova, V.M. Abbasov. Use of natural nanotubes oh halloysite clay for termochemical conversion of cottonseed oil // Catalysis for Sustainable Energy  №1 2015 Р. 28-32

Мамедова Т.А. Получение биодизельных топлив с применением ультразвукового кавитатора // Автогазозаправочный комплекс и альтернативное топливо, Международный научно-технический журнал №8 (68), 2012, с.3-8

Т.А.Мамедова, В.В Брей, Э.Г. Исмаилов ,Е.И. Иньшина, С.В. Прудиус. Сравнительное тестирование цеолит-ных катализаторов и кислотного ок-сида ZrO2-SiO2 в крекинге вакуумного газойля // Катализ и нефтехимия, 2013, №22, с.14-18

В.М. Аббасоа, Т.А. Мамедова, Х.Р. Велиев, Р.Т. Адилов. Синтез имидазолинов на основе природных нефтяных кислот и применение их в качестве присадок к дизельным топливам // Процессы нефтехимии нефтепереработки, т.15., №4(60), 2014, с.374-381

V. M. Abbasov, T. A. Mammadova, Kh. R.Veliyev, Kasamanli Kh.H. Hydroxy- and Aminoethyl Imidazolines of Cottonseed Oil Fatty Acids as Additives for Diesel Fuels // Open Journal of Synthesis Theory and Applications, 2015, 4, p.33-39

Н.К. Андрющенко, Т.А. Мамедова, Е.С. Лятифова, А.Р. Гасанова, С.К. Алиева, В.М. Аббасов. Исследование состава продуктов крекинга олеиновой кислоты и смеси авкуумного газойля с растительными маслами // Мир Нефтепродуктов, №3, 2015, с. 26-34

Н.Э. Мовсумов, Т.А. Мамедова, Х.Ш. Теюбов, Т.С. Латифова, Г.А. Нуралиева, В.М. Аббасов. Получение бензиновых фракций каталитическим крекингом хлопкового масла с использованием смеси природных и синтетических алюмосиликатов // Нефтепереработка и нефтехимия №7, 2015, с. 25-31

T.A. Mammadova, Z.M. Aliyeva, A.E. Aliyeva, R.T. Samedov, M.M. Abbasov. Activation of the transesterification process of vegetable oils trigliserides with methanol under the influence of magnetic field // Jourmal advances in chemistry, 2015 v.11,  N6 , pp.3630-3634

Mammadova T.A., Teyubov Kh.Sh. , Hasanova A.R., Aliyeva A.E, Latifova T.S.,Abbasov V.M. Natural halloysite nanotubes as cocatalysts in the hydrotreating process of  mixture of straight-run diesel fraction with cottonseed oil // Third International Conference CATALYSIS FOR RENEWABLE  SOURCES: FUEL, ENERGY, CHEMICALSб September  6-11,  Catania, Sicily, Italy, р.175-176

T.A. Mammadova, V.M. Abbasov, K. R. Valiyev, A. А. Namazov, Kh. H. Kasamanli. The application of amino – and hydroxyethyl imidazolines of petroleum acids as multifunctional additives for diesel fuel // Jourmal advances in chemistry, 2015 v.11,  N10 , pp.3828-3833

T.A. Mammadova, M.M. Abbasov, N.E. Movsumov, T.S. Latifova, E.N.Askerova, N.E.Asgerli, R.T. Samedov, V.M.Abbasov, S.A.Salmanova. The Activation of the Catalytic Cracking Process of Vacuum Gasoil with Vegetable Oils under the Influence of Magnetic Field // International Journal of Emerging Engineering Research and Technology Volume 4, Issue 1, January 2016, PP 100-104

T.A. Mammadova, M.M. Abbasov, Z. M.Aliyeva, A.A.Namazov, Z. Khanbutayeva, V.M.  Abbasov. The production method of biodiesel fuels by using low energy waves and research products of their combustion // Ecology and Safety Journal of İnternational Scientific Publications, 2016, v.10, p.114-120

Mammadova T.A., Abbasov М.M., Hasanova A.R., Namazov A.A. The Research of the Natural Halloysite Nanotubes Those are Enriched with Ni and Co Oxides in the Production Process of Environmentally Friendly Diesel // International Research Journal of Engineering and Tecnology , 2016, V.3, Issue3, p.56-62

V.M. Abbasov, T.A.Mammadova, N. Aliyeva, M.M.Abbasov, N.  Movsumov, A. Joshi, Y.Lvov, E.Abdullayev. Catalytic cracking of vegetable oils and vacuum gasoil with commercial high alumina zeolite and halloysite nanotubes for biofuel production // Fuel,  Volume 181,  2016 , p. 55–63

V.M. Abbasov, T.M. Nağıyev, T.A.Məmmədova, H.C. İbrahimov, M.M. Abbasov, Z.Z. Ağamalıyev, F.Ə. Əmirov. Qazın Kimyası // Şərq-Qərb Nəştiyyat Evi, Bakı, 2015, 458 s

 

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Təltif və mükafatları
  1. “Avropanın Fəxri  alımı” diplomu
  2. Tərəqqi medalı
  3. V. Leybnis  adına  medal
  4. A. Gumbolt  adına  medal
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının  “Neftin qazın kimyası və emal texnoloqiyası” kafedrasının müəllımi

İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Elmi işlər üzrə director müavini, “Bərpa olunan yanacaqlar” laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 4654726
Mobil tel.: +994 (50) 4735085
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu:
tarana.mamedova@science.az       mamedova.tarana@rambler.ru