NKPI

Səidova Adilə Atakişi qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 06.03.1942
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimyaçı
Elmi dərəcəsi: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi: Baş elmi işçi
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 05.17.07. Yanacağın kimyası və texnologiyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 47
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 2
Əsas elmi nailiyyətləri:

Katalitik krekinq katalizatorlarının regenerasiyası prosesinin kinetik qanunauyğunluqları tədqiq edilmiş, katalizatorun xüsusi səthinin koksun miqdarının və hissəciklərin ölçülərindən asılılığının riyazi təsviri tərtib edilmişdir. Benzinlərin katalitik zənginləşdirilməsi tədqiq olunmuş və benzinin tərkibindən kükürdlü birləşmələrinin zaric edilməsi mexanizmi təyin edilmişdir.Termiki destruksiya proseslərindən alınan kükürdlü benzinlərin əsasında  yüksək oktanlı etilləşməmiş avtomobil benzininin alınma texnologiyası işlənib hazırlanmışdır.

Katalitik krekinq katalizatorunun koks qalıqları ilə dezaktivasiyası zamanı fəallığı, seçiciliyi və turşuluq spektri arasında olan korrelyasiya təyin edilmişdir. Dealüminlaşdırılmış təbii və sintetik seolitlərin karbohidrogenlərin çevrilməsi proseslərində katalitik fəallığının dəyişilməsinin qanunauyğunluqları təyin edilmişdir.

İnstitutun 1988-2014-cü  illərdə elmi-təşkilati fəaliyyətinə aid sənədlər hazırlanıb AMEA-nın KEB-nə təqdim edilmişdir

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. М.И.Рустамов, Р.И.Зейналов, А.А.Саидова. Исследование кинетических закономерностей процесса выжига кокса с поверхности катализаторов крекинга. Химия и технология топлив и масел. 1978. №3, с.24-28.
  2. М.И.Рустамов, А.Д.Гусейнова, А.А.Саидова, С.И.Аскер-заде. Исследование механизма удаления сернистых соединений из бензинов в процессе каталитического облагораживания. Азербайджанский химический журнал. 1979 г., №5.
  3. М.И.Рустамов, А.А.Саидова, Г.Т.Фархадова, Э.Н.Амирбеков, А.А.Меджидов, Н.М.Марданова. О влияние коксоотложения на каталитическую активность и кислотные свойства цеолитсодержащего алюмосиликатного катализатора крекинга. Кинетика и катализ. 1987 г., т.XXVIII, №6, с.1451-1455.
  4. М.И.Рустамов, А.А.Саидова, Г.Т.Фархадова, Э.Н.Амирбеков. Исследование корреляционной зависимости между активностью, селективностью и спектром кислотности катализатора крекинга в процессе его дезактивации коксовыми отложениями. Годишник Софийского Университета, химический факультет. Болгария, София, 1985 г., т.79, с.44-52.
  5. А.А.Саидова, И.А.Тимаков, Г.Т.Фархадова, Э.Н.Амирбеков, А.А.Меджидов, М.И.Рустамов. Исследование коксообразования на катализаторе крекинга. Нефтехимия. 1988 г., т.XXVII, №3, с.349-351.
  6. Омар Фахми, Э.М.Сеид-Рзаева, А.А.Саидова, Г.Т.Фархадова, М.И.Рустамов. Влияние состава сырья  на поверхностные свойства катализатора крекинга. Химическая технология топлив и масел. 1999 г., №2, с.32-33.
Təltif və mükafatlar:
SSRİ XTNS-nin gümüş medalı (1985)
AMEA-nın Fəxri Fərmanları (1999, 2002, 2005)
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: İnstitutun elmi katibi
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 5946721
Mobil tel.: +994 (50) 5880987
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu:
anipcp@dcacs.ab.az