NKPI

Zaur Zabil oğlu Ağamalıyev

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Tərtər rayonu, Cəmilli kəndi
Təvəllüdü (gün, ay, il): 06.10.1979
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, əmtəəşünaslıq (bakalavr)
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, iqtisadiyyat (magistr)
Elmi dərəcəsi: texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi: -
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 3303.01 - “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 34
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 8
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: -
Əsas elmi nailiyyətləri:
 1. Cr, Co, Ni və Mn naftenatlarının iştirakı ilə Azərbaycan neftləri qarışıqlarının 216-360oC dizel fraksiyasından ayrılmış naften-parafin karbohidrogenlərinin katalitik oksidləşdirilməsi proseslərinin optimallaşdırılması və kompüter modelinin yaradılması, onların aparılmasının optimal profili təklif edilmişdir;
 2. Model karbohidrogenlərin müxtəlif homoloji sıralarının və naften-izoparafin karbohidrogenlərinin oksidləşmə proseslərinin formal kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmişdir;
 3. Bakı neftləri qarışığının 216-360oC-də qaynayan fraksiyasından ayrılmış naften-izoparafin karbohidrogenlərinin Cr- və Ni- naftenatların iştirakı ilə oksidləşməsində oksigenin udulmasının kinetik əyrilərinin differensial riyazi tənlikləri alınmışdır.
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
 1. Ф.Н.Тагы-заде, Э.Н.Аскерова, З.З.Агамалыев. Программы расчета технологических процессов. Определение фазового состояния топливного сырья. Проблемы энергетики, Баку, Елм, 2003, №5, с.85-93.
 2. V.M.Abbasov, M.B.Məmmədov, Z.Z.Ağamalıyev. Gön istehsalında dərilərin xrom birləşmələrlə aşılamasının keyfiyyət göstəriciləri. Pedaqoji universitetin xəbərləri, Bakı, ADPU, 2004, №3, s.147-152.
 3. N.Ə.Abışov, Z.Z.Ağamalıyev. Kimyanın tədrisində kompyuterdən istifadə. Kimya məktəbdə. Elmi-nəzəri və metodik məcmuə, 4(20)2007, s.23-132.
 4. Z.Z.Ağamalıyev. Ekoloji modelləşdirmə və ekoməlumat texnologiyasının yaradılmasının prinsipləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 7-8 may 2008-ci il, s.38-39.
 5. V.M.Abbasov, L.M.Əfəndiyeva, E.B.Zeynalov, Z.Z.Ağamalıyev, L.H.Nuriyev, A.Z.Əliyeva, T.Ə.Ağdamski. Bakı neftlərinin naften karbohidrogenlərinin maye fazada katalitik oksidləşməsi ilə sintetik naften turşularının alınması. Kimya problemləri, 2, 2010, S.258-262.
 6. В.М.Аббасов, Э.Б.Зейналов, З.З.Агамалиев, Л.М.Эфендиева, Ф.М.Велиева, Л.Г.Нуриев. Оптимизация получения СНК окислением дизельной фракций смеси бакинских нефтей. Москва, Нефтепереработка и нефтехимия, 2010, №11, С.42-46.
 7. З.З.Агамалиев, Л.М.Эфендиева, В.М.Аббасов, Э.Б.Зейналов, Ф.М.Велиева. Gənc alimlərin konfransı. Программное обеспечение для исследования процесса получения синтетических нефтяных кислот. Bakı-2011.
 8. Э.Б.Зейналов, В.М.Аббасов, Л.М.Эфендиева, З.З.Агамалиев, Л.Г.Нуриев, Л.И.Алиева, Г.Г.Насибова. Каталитическая активность нафтенатов переходных металлов в реакции аэробного окисления нефтяной нафтеновой фракции. Мир нефтепродуктов, Москва, 2012, №2, С.23-26.
 9. Z.Z. Aghamaliyev, V.M. Abbasov, E.B. Zeynalov, J.F. Friedrich, F.M. Veliyeva. Review of kinetic modeling and optimization of hydrocarbon oxidation. ERDÖL ERDGAS KOHLE 128. Germany, Jg. 2012, Heft X, PETROCHEMIE.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: "İnformasiya və telekommunikasiya" şöbəsinin müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902285
Ev tel.: -
Mobil tel.: +994 (50) -
Faks: +994 (12) 
Elektron poçtu:
zaur_agamaliyev@hotmail.com