NKPI

Canıbəyov Nazil Fazil oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 21.09.1942
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 02.00.13 - Neft kimyası, “Fenollar əsasında metalditiofosfatlat – polimer maddələrin stabilizatorları”
Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: 2007, neft kimyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 196
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 118
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 33
Əsas elmi nailiyyətləri:

Tərkibində müxtəlif heteroatomlar (fosfor, kükürd, azot, oksigen) saxlayan, xüsusən ditiofosfat və ditiofosfonat tərkibli, kompleksonatların sintez üsulları işlənib-hazırlanmışdır və onların əsasında müxtəlif metalların kompleksləri sintez edilmiş, onların kimyəvi və stereokimyəvi quruluşları müəyyən edilmişdir. Bu kompleks birləşmələr əsasında polimer materiallarına, motor yağlarına və yanacaqlarına yüksək effektli yeni növ polifunksional kimyəvi əlavələr yaradılmışdır. Dəyişkən valentli metalların ditiofosfatları ilə alüminium üzvi birləşmələr əsasında indiyə qədər məlum olmayan dien və olefin karbohidrogenlərinin oliqomerləşmə, sooliqomerləşmə və polimerləşmə prosesləri eyni zamanda son məhsullların stabilləşdirilməsi üçün bifunksional katalizator-stabilizatorlar sistemləri yaradılmışdır. Bu metal kompleks birləşmələrin və katalizator-stabilizator sistemlərinin bəziləri sənayedə tətbiq edilmiş və yaxud tətbiq edilməsi üçün tövsiyə olunmuşdur.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 6
Elmlər doktorlarının sayı: 1
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Н.Ф.Джанибеков, Е.И.Маркова, М.Х.Мамедов. Структурные особенности комплексов металлов переменной валентности с органическими дитиофосфорными кислотами. //Журнал Координационная Химии, 1996, т.22, №1
  2. N.F.Janibekov, Y.I.Markova, S.R.Rafieva. Reactions of Steriacally Hindered Phenols with P2S5 //. Russ. Chem. Bull, 1998, vol. 47, №7
  3. F.Ə.Nəsirov, S.R.Rəfiyeva, G.N.Həsənova, Y.İ.Markova, M.X.Məmmədov, N.F.Canibəyov. Dienlərin qaz fazada və kütlədə polimerləşmə üsulu. Az. Patenti a2-001,0040, 16.03.2011.
  4. Н.Ф.Джанибеков, Ф.А.Насиров, С.Р.Рафиева, Е.И.Маркова, Г.Н.Гасанова, М.Х.Мамедов. // “Гетерогенизированные” каталитические системы на основе дитиофосфорилированного силикагеля”. Известия Национальной Академии Наук Грузии, 2010. т.36. №4. с.421-426. сер. хим.
  5. S.R.Rafieva, G.N.Hasanova. F.A.Nasirov. N.F.Janibayov. Direct Synthesis Heterogenized Nickel- or Cobalt- Containing Catalytic Dithiosystems for Polymerization of Butadiene. // IX International Conference Mechanisms of Catalytic Reactions. October 22-25, 2012. St. Petersburg., Russia., P.249.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

Gürcüstan Elmlər Akademiyasının Fiziki və Üzvi kimya İnstitutunun nəzdində doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış şuranın üzvü

Elmi-təşkilatı fəaliyyəti:
  1. AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun nəzdində olan Dissertasiya şuranın üzvü,
  2. “Neft kimyası və neft emelı  prosesləri”, “Kimya problemləri”, “Elm dünyası” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür. 
Təltif və mükafatlar:
  1. SSRİ-nin "Fəxri ixtiraçı" döş nişanı
  2. Dövlət orqanlarının və AMEA-nın Fəxri fərmanları
  3. Avropa Nəşr Mətbu Evi-nin qızıl medalı
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: "Neft kimya sintezi" şöbəsinin, “Polifunksional komplek-sonlar və metalkompleks birləşmələr” laboratoriyasının müdiri.
Xidməti tel.: +994 (12) 4965110
Ev tel.: +994 (12) 4958493
Mobil tel.: +994 (50) 6852163
Faks: -
Elektron poçtu: