NKPI

Xəbərlər

“Neft və qaz emalında kataliz” (Nanokataliz-I) dərs vəsaiti çapdan çıxıb

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin əməkdaşları – k.e.d., professor K.Y.Əcəmov, k.e.d., professor F.Ə.Əmirov, k.ü.f.d., dosent F.A.Həşimov və k.ü.f.d. E.T.Zeynalovun həmmüəllifi olduqları “Neft və qaz emalında kataliz” (Nanokataliz-I): “Neft emalında kataliz” və “Qaz emalında kataliz” fənləri üzrə dərs vəsaiti çap olunub.

Nanostrukturların fiziki-kimyəvi xassələrinə həsr olunmuş və ədəbiyyatda son illərdə bu mövzuya həsr olunmuş məlumatlarla zəngin dərs vəsaiti kimi kimya fakultəsində “Kimya mühəndisliyi” ixtisası üzrə təhsil alan bakalavrlar, “Neft emalının texnologiyası”, “Neft-kimya sintezinin texnologiyası”, “Polimerlərin kimyəvi texnologiyası” və “Polimerlərin və kompozisiya materialların emalı texnologiyası” magistrantlar və doktorantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Dərs vəsaitində nanostrukturların strukturu və səthinin həndəsəsi, elektron quruluşu, faza tarazlığı və termodinamikası, fonon spektri və termiki xassələri, keçiricilik xassələri, optiki, maqnit, mexaniki xassələri, stabilliyi və nanostrukturların başqa fiziki-kimyəvi xassələri kompleks baxış şəkildə öz əksini tapır.

2021-02-19   166