NKPI

Interesting Informations

Kimyadan testlər - 312

Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya.

1) Aşağıdakı duzlardan hansının dissosiasiyasından daha çox ion ayrılır?

a) Cu(OH)2CO3    b) K2CO3    c) Fe(NO3)2    ç) Fe2(SO4)3   d) FeCl2         

2) 1 l 0,3 mol/l qatılıqlı Al2(SO4)3 məhlulunda ionların molyar qatılığını tapın.

a) 0,15 mol/lb) 1,5 mol/lc) 1,2 mol/lç) 1,4 mol/ld) 1,6 mol/l

  1.  

a) Ca(OH)Cl   b) KHSO4           c) (NH4)3PO4   ç) H2SO4    d) (NH4)HSO4

4) Nitrat turşusu məhlulda tamamilə ionlarına dissosiasiya etmişdir. 10-3M HNO3 məhlulunun pH və pOH-nı hesablayın.

     pH                    pOH

a) 3                      11

b) 11                    3

c) 7                      7

ç) 6                      8

d) 5                      9

2021-04-07   350