NKPI

Interesting Informations

Kimyadan testlər - 313

Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya.

1) 0,001 M birəsaslı turşu məhlulunda dissosiasiya dərəcəsi α = 10%-dir. Məhlulun pH-ı nə qədərdir?

a) 7   b) 5   c) 4    ç) 8    d) 13

2) Hansı maddə dissosiasiya etdikdə üç kation əmələ gəlir?

a) NaHSOb) KAl(SO4)2    c) (NH4)2HPO4     ç) NaKSO4     d) H2SO4

3) Hansı reaksiya axıradək getmir?

a) NaCl+KNO3 = KCl+NaNO3        b) AgNO3+HCl = AgCl+ HNO3

c) NaHCO3+HCl = NaCl+H2CO3     ç) BaCl2+H2SO4 = BaSO4+2HCl

d) FeCl2+2LiOH = Fe(OH)2+2LiCl

4) Hansı duz bir mərhələdə hidrolizə uğrayır?

a) K2CO3   b) CuCl2    c) Na2S   ç) CH3COONa    d) Na2CO3

2021-04-08   378