NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan testlər - 324

Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya

 1) CuCl2 ərintisinin elektrolizindən elektrodlarda nə alınar?

a) Cu və Cl2, b) CuO, Cl2, c) Cu, O2, Cl2, ç) elektroliz olunur, d) Cu və O2

2) Cərəyana görə çıxım 10% olduqda, Na Cl məhlulundan 9650 kl elektrik yükü buraxsaq, katodda normal şəraitdə neçə litr H2 ayrılar?

a) 0,112 l, b) 11,2 l, c) 22,4 l, ç) 0,224 l, d) 2,24 l

3) Cərəyana görə çıxım 100% olduqda, məhluldan 3 dəq 13 san ərzində 0,5A cərəyan şiddətli elektrik cərəyanı buraxdıqda, katodda yalnız 0,032 q metal ayrılmışdır. Metalı təyin edin.

a) Na, b) Cu, c) Ag, ç) Zn, d) Fe

4) Elektrolitik vannada katod və anod necə yüklənib?

a) katod-“+”; anod-“-”, b) hər ikisi “+”, c) katod-“mənfi”, anod-“+”,

ç) hər ikisi “-”, d) hər ikisi yüksüzdür

2021-04-19   299