NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan testlər - 325

Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya

 1) Na2SO4-ün suda məhlulunun elektrolizindən katod və anodda ayrılan qazların həcm nisbətləri necə olar?

a) 1:3, b) 2:3, c) 3:1, ç) 2:1, d) 3:4

2) CuSO4 məhlulunun elektrolizi zamanı katodda 16q metal ayrılmışdırsa, anodda neçə litr qaz ayrılar?

a) 28 litr, b) 56 litr, c) 11,2 litr, ç) 22,4 litr, d) 2,24 litr

3) Aşağıdakı reaksiya nəticəsində 3,8 q CX2 maddəsindən 2,24 litr XO2 qazı (n.ş-də) əmələ gəlir.

CX2+3O2 = CO2+2XO2

X elementinin atom kütləsi nəyə bərabərdir

a) 12, b) 32, c) 207, ç) 28

4) Aşağıdakı reaksiya nəticəsində 11,2 litr HCl-dan (n.ş-də) 27 q XCl3 birləşməsi əmələ gəlir.

2X+6HCl → 2XCl3+3H2

X elementinin atom kütləsi nəyə bərabərdir?

a) 56, b) 32, c) 139, ç) 55,5, d) 64

2021-04-20   379