NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan testlər - 326

Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya

 1) 16,2 q bərk X maddəsi 12,6 q HNO3 ilə reaksiyaya daxil olduqda n.ş-də 1120 ml YO qazı əmələ gəlir:

3x+4HNO3 → 3XNO3+YO+2H2O

X və Y elementlərinin atom kütlələri nəyə bərabərdir?

a) x=24, Y=14, b) x=108, Y=16, c) x=108, Y=14, ç) x=24, Y=16, d) x=64, Y=16

2) Tərkibində yalnız C və H olan 0,4 mol maddənin yanmasından 0,8 mol CO2 və 1,2 mol H2O alınmışdır. Həmin maddənin emprik formulu neçədir?

a) C2H6, b) C2H7, c) C2H4, ç) C4H8

3) Tərkibində yalnız C və H olan maddənin yanmasından 33q CO2 və 18 q H2O əmələ gəlmişdir. Həmin maddənin emprik formulu neçədir?

a) C3H4, b) C3H8, c) C2H4, ç) C2H2

4) Hansı sıradakı duzlar hidroliz etmir?

a) NaCl, NaSO4, NH4H2PO4, Al2S3

b) KHSO4, K2CO3, NaCl, NaNO3, AgNO3

c) AlCl3, Fe(NO3)3, (NH4)2SO4, NaCl, KNO3

ç) NaCl, Na2SO4, KNO3, KCl, K2SO4

d) Al2S3, FeCl2, CuCl2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)3

2021-04-21   372