NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan testlər - 338

Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar

1) Aşağıdakı sıralardan hansındakı turşular yalnız məhlulda mövcud olur?

a) H2SO3, H2MnO4, HClO3, HClO4  b) H2S, H2CO3, H2SO4, H2MnO4

c) H2CO3, H2CrO4, HMnO4, H2SO3  ç) H2SiO3, H2CO3, H2SO3, H2CrO4

d) HMnO4, H2CO3, H2SO3, HCl

2) Aşağıdakı reaksiyalardan hansı qatı turşuların kimyəvi xassəsinə aiddir?

a) 2K + H2SO4 = K2SO4 + H2                   b) Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

c) Zn + 2H2SO4 = ZnSO4 + SO2 + 2H2O   ç) 2K + 2HNO3 = 2KNO3 + H2

d) Ca + H2SO4 = CaSO4 + H2

3) Aşağıdakı hansı sırada yalnız normal duzlar verilmişdir?

a) Mg(OH)Cl, MgCl2, NaH2PO4, Na2CO3, Na2SO4

b) MgCl2, (CuOH)2 CO3, CuCl2, Hg2Cl2, K2CO3

c) KAl(SO4)2, NaH2PO4, Na2HPO4, H3PO4, Na2CO3

ç) Na3PO4, MgSO4, K3PO4, K2SO4, K2CO3

d) NaHSO4, Na2CO3, (MH4)2HPO4, NaCl

4) Aşağıdakı hansı halda yalnız turş duzlar verilmişdir?

a) NaH2PO4, NaHCO3, Na2HPO4, NaHSO4, K2HPO4,

b) NaH2PO4, CH3COONa, CH3COONa, CaCl2, CaSO4

c) CH3COONa, CH3COOK, CH3COOCs, Ca(HCO3)2, Na2HPO4

ç) CH3COONa, NaHSO4, Na2HPO4, KHSO4, K2HPO4

d) Cu(OH)Cl, NaHSO4, Al(OH)Cl2

2021-05-03   267