NKPI

Maraqlı Məlumatlar

AQRESSİYA VƏZİYYƏTİNİN DİAQNOSTİKASI

(Bass-Darki sorğusu)

 

“Aqressiya” sözü bu gün olduqca çox tez-tez geniş konteksdə istifadə olunur və odur ki, bir sıra qatlardan və ayrı-ayrı mənalardan ciddi “təmizlənməyə” ehtiyacı var.

Müxtəlif müəlliflər öz tədqiqatlarında aqressiyanı və aqressivliyi müxtəlif cür müəyyən edirlər: insanın “tutduğu ərazini müdafiə” üçün yaranan reaksiya (Lorend Ardri); hakimiyyətə cəhd kimi (Morrison); şəxsiyyətin insana düşmən olan ətrafa reaksiyası (Xorsi, Fromm). Aqressiyanı və frustrasiyanı əlaqələndirən nəzəriyyə olduqca geniş yayılmışdır (Maller, Deeb, Dollard).

Aqressivlik dedikdə, şəxsiyyətin əsasən subyekt-subyekt münasibətləri sahəsində destruktiv meylin olmasını xarakterizə edən xüsusiyyəti başa düşülməlidir. Ehtimal ki, insan aktivliyinin destruktiv komponenti yaradıcı fəaliyyətdə vacibdir, belə ki, fərdi inkişaf təlabatı qaçılmaz olaraq insanlarda maneələri dağıtmaq və keçmək, bu prosesə mane olanları keçmək qabiliyyəti yaradır.

Aqressivlik kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikasına malikdir. Hər bir xüsusiyyət kimi o müxtəlif ifadə dərəcələrinə malikdir: demək olar ki, tam yoxluqdan onun mümkün olan inkişafına qədər. Hər bir şəxsiyyət müəyyən dərəcədə aqressivliyə malik olmalıdır. Onun olmaması passivliyə, idarə olunmağa, konformluğa gətirib çıxarır. Onun həddindən artıq inkişafı şəxsiyyətin bütün simasını müəyyən edir. Öz-özlüyündə aqressivlik subyekti şüurlu təhlükəli etmir, belə ki, aqressivlik və aqressiya arasındakı mövcud əlaqə sərt deyil, digər tərəfdən aqressiya aktının özü şüurlu təhlükəli və bəyənilməyən formaları almaya bilər. Gündəlik şüurda aqressivlik “qəsdən aktivlik” sinonimi kimi qəbul olunur. Lakin öz-özlüyündə destruktiv davranış “pis niyyətliliyə” malik deyil, onu fəaliyyət motivi, aktivliyin inkişafı müəyyən dəyərlərin naminə olduqda onu belə edir. Xarici görünüşcə praktiki fəaliyyətlər oxşar ola bilər, amma onların motivasiya komponentləri tamamilə bir-birinə əksdir.

Bundan çıxış edərək aqressiv halları iki əsas tipə bölmək olar; motivasiyalı aqressiya, dəyərin özü kimi, ikinci – instrumental, vasitə kimi. Praktik psixoloqları motivasiyalı aqressiya şəxsiyyətə xas olan destruktiv meyllərin səviyyəsini müəyyən edib böyük mümkün ehtimal ilə açıq motivasiyalı aqressiya mümkünlüyünü proqnozlaşdırmaq olar. Belə diaqnostika prosedurlarından biri Bass-Darki sorğusudur.

A.Bass öz sələflərinin müəyyən müddəalarını qəbul edərək aqressiya və düşmənçilik anlayışlarını ayırır və sonuncunu belə təyin edir: “-insanların və hadisələrin neqativ hiss olunması və neqativ qiymətləndirməsini inkişaf etdirən reaksiya”.

Öz sorğusunu yaradaraq A.Bass və A.Darki aşağıdakı növ reaksiyaları fərqləndirmişlər:

 1. Fiziki aqressiya - digər şəxs üçün fiziki güc tətbiqi;
 2. Dolayı – aqressiya dolayı yolla başqa insana istiqamətlənib və ya heç kimə istiqamətlənməyib.
 3. Qıcıqlanma – xırda həyəcanlanma zamanı neqativ hisslərin yaranmasına hazır olmaq (özündən çıxma, kobudluq).
 4. Neqativlik – passiv müqavimətdən müəyyən olunmuş adətlər və qanunlara qarşı aktiv mübarizəyə qədər davranışda müxtəlif mövqe.
 5. İnciklik – həqiqi və uydurulmuş fəaliyyətə görə ətrafdakılara həsəd və nifrət.
 6. Şübhəlilik – insanlara qarşı inamsızlıqdan və ehtiyatlılıqdan digər adamların ziyan gətirmə planı qurmaq və ziyan vermək istəyi haqqındakı inama qədər diapazon.
 7. Verbal aqressivlik – neqativ hisslərin forma (qışqırma, cığ-vığ) və ya sözlərlə (lənətləmə, hədələr) ifadəsi.
 8. Günahlılıq hissi – subyektin belə mümkün inamının ifadəsidir ki, o, pis insandır, pis hərəkət edir, həmçinin onun vicdan əzabı çəkməsidir.

Sorğu 75 təsdiqdən ibarətdir ki, sınaqdan keçən insan “hə” və ya “yox” cavabı verməlidir.

 1. Bəzən mən başqalarına zərər vermək istəyimlə bacara bilmirəm.  Hə   Yox
 2. Bəzən sevmədiyim insanların qiybətini qırıram.   Hə   Yox
 3. Mən tez qıcıqlanıram, amma tez sakitləşirəm.    Hə   Yox
 4. Əgər məndən yaxşı xahiş etməsələr mən yerinə yetirmirəm.    Hə   Yox
 5. Mən mənə icazə veriləni heç də həmişə almıram.    Hə   Yox
 6. Mən bilmirəm ki, insanlar mənim arxamca nə danışırlar.    Hə   Yox
 7. Mən dostlarımın davranışına haqq qazandırmaqda onlara bunu hiss etdirirəm.   Hə   Yox
 8. Mən kimisə aldatdıqda üzücü vicdan əzabı çəkmişəm. Hə   Yox
 9. Mənə elə gəlir ki, mən insanı vura bilmərəm. Hə   Yox
 10. Mən heç vaxt elə qıcıqlanmıram ki, əşyaları atım. Hə   Yox
 11. Mən həmişə başqalarının çatışmazlıqlarına mərhəmətli yanaşıram. Hə   Yox
 12. Əgər qoyulmuş qaydalar xoşuma gəlmirsə, onları pozmaq istəyirəm. Hə   Yox
 13. Digərləri demək olar ki, həmişə əlverişli şəraitdən istifadə etməyi bacarırlar. Hə   Yox
 14. Mənə gözlədiyimdən daha çox dostcasına yanaşan insanlarla ehtiyatlı oluram. Hə   Yox
 15. Mən çox vaxt insanlarla razılaşmıram. Hə   Yox
 16. Bəzən ağlıma elə fikirlər gəlir ki, onlara görə utanıram. Hə   Yox
 17. Əgər kimsə məni birinci vursa mən ona cavab vermərəm. Hə   Yox
 18. Mən qıcıqlandıqda qapıları çırpıram. Hə   Yox
 19. Mən hesab ediləndən daha çox qıcıqlandırıcıyam. Hə   Yox
 20. Əgər kimsə özünü rəis kimi hesab edirsə mən həmişə onun əksinə gedirəm. Hə   Yox
 21. Mənim taleyim məni bir qədər kədərləndirir. Hə   Yox
 22. Düşünürəm ki, çox adam məni sevmir. Hə   Yox
 23. Əgər insanlar mənimlə razı olmasalar mən mübahisədən özümü saxlaya bilmirəm. Hə   Yox
 24. İşdən boyun qaçıran insanlar günahlarını hiss etməlidirlər. Hə   Yox
 25. Kim məni və ailəmi təhqir edirsə, dalaşmaq şəraiti yaradır. Hə   Yox
 26. Mən kobud zarafat edə bilmirəm. Hə   Yox
 27. Mənə güləndə məndə qəzəb yaranır. Hə   Yox
 28. İnsanlar özlərini rəis hesab etdikdə mən hər şeyi edirəm ki, onlar lovğalanmasınlar. Hə   Yox
 29. Demək olar ki, hər həftə mənə xoş gəlməyən kimisə görürəm. Hə   Yox
 30. Kifayət qədər çox insan mənə həsəd aparır. Hə   Yox
 31. Mən tələb edirəm ki, insanlar mənə hörmət etsinlər. Hə   Yox
 32. Məni o incidir ki, valideynlərim üçün az edirəm. Hə   Yox
 33. Sizi daima incidən adamlar layiqdirlər ki, onların “burunlarına çırtma vurulsun”. Hə   Yox
 34. Mən qəzəbdən qəmgin olmuram.
 35. Əgər mənə layiq olduğumdan pis yanaşırlarsa, məm əhvalımı pozmuram. Hə   Yox
 36. Əgər kimsə məni özümdən çıxarırsa mən diqqət vermirəm. Hə   Yox
 37. Mən bunu göstərməsəm də bəzən məni həsəd narahat edir. Hə   Yox
 38. Bəzən mənə elə gəlir ki, mənə gülürlər. Hə   Yox
 39. Hətta mən hirslənsəm də “kəskin” ifadələr işlətmirəm. Hə   Yox
 40. Mən istəyirəm ki, səhvlərim bağışlansın. Hə   Yox
 41. Əgər nadir hallarda cavabını verirəm. Hə   Yox
 42. Nə zaman mən istəyən kimi alınmasa bəzən inciyirəm. Hə   Yox
 43. Bəzən insanlar tək iştirakları ilə məni qıcıqlandırırlar. Hə   Yox
 44. Elə adam yoxdur ki, həqiqətən də mən ona nifrət edim. Hə   Yox
 45. Mənim prinsipim: “Heç vaxt “yad adama” inanmamaq. Hə   Yox
 46. Kimsə məni qıcıqlandırsa, hazıram ki, onun haqqında düşündüklərimi deyəm. Hə   Yox
 47. Mən çox şey edirəm ki, sonra onlara görə peşiman oluram. Hə   Yox
 48. Əgər mən hirslənirəmsə, kimisə vura bilərəm. Hə   Yox
 49. Uşaqlıqdan mən heç vaxt qəzəb qığılcımları göstərməmişəm. Hə   Yox
 50. Mən çox vaxt özümü partlamağa hazır olan barıt çəlləyi kimi hiss edirəm. Hə   Yox
 51. Əgər hamı bilsəydi ki, mən nə hiss edirəm, hesab edərdilər ki, mən birlikdə işləmək üçün çətin olan adamam. Hə   Yox
 52. Mən həmişə düşünürəm ki, hansı gizli səbəblər insanları məcbur edir ki, mənim üçün nəsə yaxşı bir şey etsinlər. Hə   Yox
 53. Mənim üstümə qışqıranda mən də cavab olaraq qışqırıram. Hə   Yox
 54. Uğursuzluq məni kədərləndirir. Mən başqalarından nə az, nə də çox dalaşıram. Hə   Yox
 55. Mən başqalarından nə az, nə də çox dalaşıram. Hə   Yox
 56. Mən xatırlaya bilərəm ki, o qədər qəzəbli olmuşam ki, əlimə keçən şeyi götürüb sındırmışam. Hə   Yox
 57. Bəzən hiss edirəm ki, dalaşmağa birinci mən hazıram.
 58. Bəzən düşünürəm ki, həyat mənimlə ədalətsizdir. Hə   Yox
 59. Əvvəllər elə düşünürdüm ki, əksər adamlar düz danışır, artıq indi belə düşünmürəm. Hə   Yox
 60. Mən yalnız qəzəbdən söyürəm. Hə   Yox
 61. Mən düzgün hərəkət etmədikdə vicdan əzabı çəkirəm. Hə   Yox
 62. Əgər öz hüquqlarımı müdafiə etmək üçün fiziki güc tətbiq etməyim lazım gəldikdə mən onu tətbiq edirəm. Hə   Yox
 63. Bəzən öz qəzəbimi yumruğum masaya vurmaqla ifadə edirəm. Hə   Yox
 64. Mənə xoş gəlməyən adamlara qarşı kobud oluram. Hə   Yox
 65. Mənə ziyan vura bilən düşmənim yoxdur. Hə   Yox
 66. Əgər insan ona layiq olsa da onu yerində otuzdura bilmirəm. Hə   Yox
 67. Çox vaxt düşünürəm ki, düzgün yaşamamışam. Hə   Yox
 68. Elə adamlar tanıyıram ki, məni dalaşmaq həddinə çatdıra bilər. Hə   Yox
 69. Mən xırda şeylərə görə kədərlənmirəm. Hə   Yox
 70. Nadir hallarda ağlıma gəlir ki, insanlar məni hirsləndirməyə və ya təhqir etməyə çalışır. Hə   Yox
 71. Mən çox vaxt insanları yalnız hədələyirəm, baxmayaraq ki, hədələrimi həyata keçirməyə çalışmıram. Hə   Yox
 72. Son vaxtlar mən zəhlətökən olmuşam. Hə   Yox
 73. Mübahisədə tez-tez səsimi qaldırıram. Hə   Yox
 74. Mən adətən insanlara pis münasibətimi gizlədirəm. Hə   Yox
 75. Mən mübahisə əvəzinə nə iləsə razılaşmağı məqsədə uyğun sayıram. Hə   Yox

Sorğu tərtib edərkən aşağıdakı prinsiplər istifadə olunub:

 1. Sual yalnız aqressiyanın bir formasına aid ola bilər.
 2. Suallar elə tərtib olunur ki, sualın cavabına ictimai təqdirin təsiri daha çox azalsın.

Cavablar 8 şkala üzrə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

1.Fiziki aqessiya:

“hə” = 1, “yox” = 0:1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68,      “yox” = 1, “hə” = 0: 9, 7

2.Dolayı aqressiya:

“hə” = 1, “yox” = 0:2, 10, 18, 34, 42, 56, 63,            “yox” = 1, “hə” = 0: 26, 49

3.Qıcıqlanma:

“hə” = 1, “yox” = 0:3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72,      “yox” = 1, “hə” = 0: 11, 35, 69

4.Neqativizm:

“hə” = 1, “yox” = 0:4, 12, 20, 28,                               “yox” = 1, “hə” = 0: 36

5.İnciklik:

“hə” = 1, “yox” = 0:5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58.

6.Şübhəlilik:

“hə” = 1, “yox” = 0:6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59,      “yox” = 1, “hə” = 0: 33, 66, 74, 75

7.Verbal aqressiya:

“hə” = 1, “yox” = 0:7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73,  “yox” = 1, “hə” = 0: 33, 66, 74, 75

8.Günahkarlıq hissi:

“hə” = 1, “yox” = 0:8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67

      Ədavət indeksi özündə 5 və 6-cı şkalanı, aqressivlik indeksi (həm birbaşa, həm də motivasiyalı) özündə 1, 3, 7-ci şkalaları birləşdirir.

      Aqressivlik norması onun indeksinin 21 plyus-minus 4 olan qiyməti, ədavətlilik indeksinin 6,5-7 plyus-minus 3 qiyməti olur.

 

Mənbə: Психологические тесты/под ред. А.А. Карелина. – М.: Изд.-во. ВЛАДС – ПРЕСС, 2007, Т-2.-248 с.

2016-05-11   5407