NKPI

Maraqlı Məlumatlar

ŞUŞA ƏBƏDİ BİZİMDİ


Mədəniyyət beşiyimiz, Mədəniyyət abidəmiz, Qürurumuz, şərəfimiz, Şuşa əbədi bizimdi.   ...

 366  | 2021-05-08

Kimyadan testlər - 342


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Naməlum metalın suda həll olmasından 2,24 litr qaz (n.ş) və 11,2 qram yeni maddə alınmışdır. Metalı tapın? a) Ca         ...

 273  | 2021-05-07

Praktik məzmunlu çalışmalar – 7


Toyuqlar Həyətdə sаxlanılan 10 toyuqdan üçü ağ, ikisi qara, biri boz, qalanı isə rəngbərəngdir. Bu toyuqlardan hansı deyə bilər ki, onların içərisində heç olmazsa, bir dənə öz rəngində olan toyu var? Cavab:...

 294  | 2021-05-07

Petti Vudun müsahibənin uğurlu olması üçün məsləhətləri - 4


Güclü görünmək üçün şeylərdən azad olun Mümkündür ki, siz özünüzün yeni smartfonunuzu və ya planşetinizi gətirmək isdəyirsiniz, amma yadda...

 290  | 2021-05-07

Praktik məzmunlu çalışmalar – 6


Pişik və siçan İki pişik 2 saat ərzində 2 siçan yeyir. 4 pişik 4 saat ərzmdə neçә siçan уеуә bilər? Cavab: Əgər iki pişik 2 saatda 2 siçan yeyirsə, onda...

 283  | 2021-05-06

Dəyişmələr dövrünün energetikası - 6


S.M.Komarov. VI Məlumat. Təmiz hidrogen və ya çirkli? Yaşıl enerjinin necəsə utilləşmə məsələsi ilə hidrogen energetikası problemi də əlaqədardır....

 255  | 2021-05-06

Petti Vudun müsahibənin uğurlu olması üçün məsləhətləri - 3


Göstərin ki, hazırlıqlı gəlmisiniz Əlbəttə müsahibəyə ağır yüklə gəlmək lazım deyil, amma bəş əllədə getmək olmaz. Köhnə məktəbin müsahibə göstərənləri adətən...

 278  | 2021-05-06

Kimyadan testlər - 341


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Məhlul durulaşdıqda məhlulda olan duzların hidrolizi necə dəyişər? a) dəyişməz    b) azalar  c) artar      ç)...

 245  | 2021-05-06

Kimyadan testlər - 340


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Turşuların (H2SO4 və HNO3) qatılığı artdıqca oksidləşdirici qabiliyyəti necə dəyişir? a) azalır     ...

 257  | 2021-05-05

Praktik məzmunlu çalışmalar – 5


Dovşan və qırqovul Qəfəsdə naməlum sayda qırqovul və dovşan vardır. Qəfəsdə 94 ayaq və 35 baş olduğunu bilərək, qırqovul və dovşanların sayını tapın? Cavab:...

 298  | 2021-05-05