NKPI

Qasımov Azər Əlibala oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı ş.
Təvəllüdü (gün, ay, il): 17.02.1942
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi: Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

02.00.15 - Neft kimyası, “Oksid katalizatoru üzərində izoamilenlərin və C9H20÷ C14H30 parafin karbohidrogenlərinin dehidrogenləşməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 190
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 132
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 16
Əsas elmi nailiyyətləri:

C3-C5 olefin və parafin karbohidrogenlərinin dehidrogenləşməsi və olefin tərkibli qazların tərkibində olan karbohidrogenlərin çevrilməsi prosesi, katalitik krekinq qazları əsasında benzinlərə yüksəkoktanlı komponenetlərin alınması, H2O-nun çevrilməsindən hidrogenin, H2O və CO2-nin birgə çevrilməsindən karbohidrogenlərin alınması prosesləri üçün texnologiya və katalizatorların işlənib hazırlanması

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı:

8

Elmlər doktorlarının sayı: 1 (1 namizəd)
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Джафаров Р.П., Гаджизаде С.М., Касимов A.A. , Алиев Н.А., Джамалова С.А. Математическое моделирование процесса дегидрирования пропана при участии кислорода на алюмохромовом катализаторе, промотированном оксидами Co, Ni,Bi и K // Кинетика и катализ, 2012, том 53, №2, с.1-6
  2. Керимова У.Н., Ахмедов Ф.И., Кулиев А.Д. и др. Влияние состава, способа приготовления и условий предварительной обработки оксидных Ni, Fe /γ-Al2O3 катализаторов разложения воды на их электропроводность.// Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2012, т.13, №3(51), C.310-323
  3. Джафаров Р.П., Тагиева Ш.Ф., Касимов А.А. Влияние продолжительности реакции превращения воды на количество образующегося водорода в присутствии гетерогенного катализатора Ni, Fe /γ-Al2O3. //Научно-технический журнал, «ЭКОЭНЕРГЕТИКА», 2012, №2, c.38-43
  4. Рустамов М.И., Керимова У.Н., Гаджи-Касумов В.С., Тагиева Ш.Ф., Касимов А.А. К вопросу о методах получения водорода// «Процессы нефтехимии и нефтепереработки», 2012, т.13, №4(52), с.415-426
  5. Керимова У.Н., Алиев Н.А., Зейналова С.А. и др. Разложение воды на Ni,Fe/γ-Al2O3 катализаторе // Ж.Актуальные проблемы современной науки №6(50), Москва-2009, С.143-149
  6. Джафаров Р.П., Гаджизаде С.М., Касимов A.A. , Алиев Н.А., Джамалова С.А. Математическое моделирование процесса дегидрирования пропана при участии кислорода на алюмохромовом катализаторе, промотированном оксидами Co, Ni,Bi и K // Кинетика и катализ, 2012, том 53, №2, с.1-6
  7. Пириева Х.Б., Азизов А.Г., Гаджизаде С.М., Джамалова С.А., Зейналова С.Х. Зависимость выхода жидких продуктов реакции алкилирования на цеолитсодержащем модифицированном Ni, Cr, Co// Нефтепереработка и нефтехимия, №3, 2014, с.4
  8. Пириева Х.Б., Джамалова С.А., Азизов А.Г.,и др. Исследование процесса получения жидких продуктов реакции превращения С34 углеводородов содержащихся в газах каталитического крекинга на модифицированном цеолитсодержащем катализаторе//Естественные и технические науки, Москва.
  9. Пириева Х.Б., Джамалова С.А., Азизов А.Г.,и др. Исследование процесса превращения С34 углеводородов в жидкие продукты на модифицированном цеолитсодержащем катализаторе// Химическая технология
  10. Азизов А.Г., Тагиева Ш.Ф., Гаджизаде С.М., Керимова У.Н., Термодинамическое обоснование возможности получения углеводородов из СО2 и Н2О// Нефтепереработка и нефтехимия, №9, 2013, с.43-47
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriya  müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476, +994 (12) 4903703
Ev tel.: +994 (12) 4891129
Mobil tel.: +994 (50) 6404529
Faks: -
Elektron poçtu: