NKPI

Əliyeva Reyhan Vəli qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 27.03.1967
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası):

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Kimya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: Dosent
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

2304.01 və 2314.01 - Neft kimyası, “Makromolekullar kimyası”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 210
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 100
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 11
Əsas elmi nailiyyətləri:

Poliolefinlərin sintezi üçün “calanmış ion maye” liqandlı metalüzvi katalitik sistemlərin sadə “in situ” alınma üsulu işlənib hazırlanmış, onların iştirakında müxtəlif göstəricilərə (sıxlıq, kristallik dərəcəsi, molekul-kütlə paylanması və s.) malik polietilenlər alınmışdır. Yeni sadə inisiator sistemləri iştirakında alınan calaq sopolimerlərin sulfo-törəmələri və onların nanotitan modifikatlarının iştırakında efirləşmə reaksiyalarının baş vermə mexanizmləri araşdırılmışdır. Tərkibində Cu-, Fe-, Al, Ni, Zn, Cr, Ti-saxlayan yüksək fiziki-mexaniki göstəricilərə və termooksidləşmə stabilliyinə malik, maqnit və elektrik xassələri ilə xarakterizə olunan polimer nanokompozitlər və faza-keçid materialları işlənib hazırlanmışdır. Pirolizin və katalitik krekinqin C4-fraksiyası əsasında yüksək oktanlı əlavələrin azeotrop qarışıqlardan selektiv ayrılmasına imkan verən, ekoloji və iqtisadi cəhətdən sərfəli, resirkulyasiya olunan ion maye tipli ekstragentlər alınmışdır.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 3
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Азизов А.Г., Алиева Р.В., Мартынова Г.С., Багирова Ш.Р., Калбалиева Э.С. Полимеризация этилена в присутствии новых одноцентровых неметаллоценовых титан-содержащих каталитических систем /ВМС, 2009, № 2, серия Б, стр 2152-2159.
  2. Аzizоv А.H., Aliyeva R.V., Amanullayeva G.I., Aliyev B. M., Bektashi N. R. The new esterification catalysts and the nature of reactions proceeding at esterification of synthetic naphthenic acids in their presence /Applied Catalysis A: General, 2011, v. 396 (1-2), p. 20-33.
  3. Алиева Р.В. Ионные жидкости в катализе нефтехимических процессов. /Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2004, № 1(16), с. 26-44.
  4. Алиева Р.В. Металлсодержащие наночастицы и полимерные композиты на их основе. /Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2007, №5(32), с.54-65.
  5. Алиева Р.В. Металл-полимерные нанокомпозиты на основе некоторых полиолефинов и их привитых сополимеров. /Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 3-4 (34-35), 2008, с. 175-176.
  6. Алиева Р.В. Перспективные полимерные нанокомпозитные материалы. /Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 11,1(41), 2010, с. 70-85.
  7. Алиева Р.В. Продукты полимеризации этилена и полимеризационно-наполненные нанокомпозиты, полученные в присутствии новых титан-фенолятных прекурсоров и различных сокатализаторов. /Журнал Пластические массы, 2010, № 12, с.27-32.
  8. Алиева Р.В. Cu-содержащие нанокомпозиты на основе привитых сополимеров полистирола с метакриловой кислотой. / Перспективные материалы, 2011, № 12, с.27-31.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti:

AMEA NKPİ-nun Elmi Şurasının və  Seminarının üzvü

Təltif və mükafatlar:
  1. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə  “Tərəqqi” medalı   
  2. 2013-cü ildə - Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Birinci dərəcəli Diplomu. 
Pedaqoji fəaliyyəti:

Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının bakalavr pilləsi üzrə diplom işlərində rəhbər (2012-2014).

İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: “Polimerləşmə katalizi” laboratoriyasının müdiri və  akademik Y.H.Məmmədəliyevin Memorial Muzeyinin direktoru. 
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476, +994 (12) 4968114
Ev tel.: +994 (12) 5025592
Mobil tel.: +994 (50) 3333027
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: alreyhan@yahoo.com