NKPI

Səadət Məmməd-Emin qızı Əskərzadə

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 14.10.1949
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): M.Əzizbəyov adına Neftvə Kimya İnstitutu (ADNA), Kimya texnologiya fakultəsi mühəndis-texnoloq
Elmi dərəcəsi: Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Böyük elmi işçi
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 05.17.07. Yanacağın kimyası və texnologiyası (2006)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 107
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 13
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 10+1
Əsas elmi nailiyyətləri:

Azərbaycan neftlərinin xüsusiyyətləri neft-kimya və Enerji sənayelərinin infrastrukturu nəzərə alınmaqla, Müəssisələrin fəaliyyətinin və məhsulların ekoloji və iqtisadi tələblərinə, bazar strukturuna əsaslanaraq Respublikanın neft emalı sənayesinin səmərəli fəaliyyətinin təşkili üzrə əsaslı kompleks işlər aparılmışdır.

neftçıxarma, qaz emalı və neft-kimya sahələri ilə uzlaşan və müəssisələrin mərhələli inkişafını təmin edən yanacaq və yağ istiqamətində neftin kompleks emal sxemləri işlənib hazırlanmışdır.

yüksək keyfiyyətli benzin istehsalını təmin edən katalitik krekinq prosesinin yeni modifikasiyası yaradılmış və sənayedə (H. Əliyev adına NEZ-da) tətbiq edilmişdir.

təkrar emal proseslərinin (katalitik krekinq və piroliz) qazları, eləcədə kokslaşma benzinlərinin (q.b. - 85 оC) fraksiyaları əsasında biratomlu C1 – C2 spirtlərin iştirakı ilə reformullaşdırılmış benzinlərin və onlara yüksək oktanlı əlavələrin istehsalı prosesləri yaradılmışdır.

perspektiv tələblərə müvafiq benzin ehtiyatlarının (8%) və neftin emal dərinliyinin (92%) artırılması məqsədilə kokslaşma benzinlərinin q.b.– 85оC fraksiyalarının metanol ilə aşağı temperaturda zənginləşdirilməsi, 85 оC– q.b. fraksiyalarının isə katalitik zənginləşdirilməsi ilə destruksiya benzinlərinin kompleks emal sxemləri işlənib hazırlanmışdır.

Sumqayıt NKK perspektiv inkişafının kompleks sxemi işlənib hazırlanmışdır

Neft emalının kompleksli istehsal proseslərində maya dəyərinin kalikulyasiyası haqqında metodik təlimat işlənib hazırlanıb və Nazirlik tərəfindən bütün NEZ-da əsas vəsait kimi qəbul edilib.

vahid yanacaq-energetika kompleksi çərçivəsində neft emalı və neft-kimya sahələrinin perspektiv inkişaf konsepsiyası yaradılmışdır.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 2
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Аскер-заде С.М. и др. Анализ внутриреспубликанского спроса на автобензины «Процессы Нефтехимии и нефтепереработки» №1 - 2000 г.
  2. Аскер-заде С.М. Перспективы комплексного развития н/п, н/х и г/п отраслей промышленности Азербайджана “Kimya elminin və texnologiyanın üstün istiqamətləri” seminar-müşavirənin məruzəsinin tezisləri. Bakı 2001
  3. B.S. Khidirov, S.M. Askerzada The role of lubricating oils production in deepening of oil refining Процессы нефтехимии и нефтепереработки № 4-2003
  4. М.И. Рустамов, С.М. Аскер-заде. Перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности Азербайджана. «Азербайджанское Нефтяное Хозяйство», 2008. № 4, с. 7-14.
  5. М.И. Рустамов, С.М. Аскер-заде, О.Б. Урбан, М. Джавадова, С.Г. Ельдарова, Г.Т. Исмаилова. Интеграция нефтеперерабатывающих предприятий. «Химическая техника» 2011 г. №7, с 16-19
Təltif və mükafatlar:
Azərb. MEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı (2006) 
Azərbaycan Respubliksı «Tərəqqi» medalı (2009)
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: «Neftin kompleks emalı və texniki-iqtisadi əsaslandırılması» laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4903510
Ev tel.: +994 (12) 5309685
Mobil tel.: +994 (50) 4315851
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu:
anipcp@dcacs.science.az
askerzade.saadet@gmail.com