NKPI

Quliyev Akif Dəryah oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı ş.
Təvəllüdü (gün, ay, il): 1946
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi: Baş elmi işçi
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

02.00.15 , Kimyəvi kinetika və kataliz.Fiziki kimya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 120
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 62
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 13
Əsas elmi nailiyyətləri:

- İzotop deyterium-hidrogen mübadiləsinin köməyi ilə butenlərin butadienə dehidrogenləşdirmə reaksiyasının mexanizmi təsdiq edilmişdir

- Maye və bərk nümunələr az miqdarda (0.1-0.5г) olduqu zaman elektrik xarakteristikalarını təyin etmək üçün metodikalar  yaradılmışdır.

- Elektrik keçiriciliyinin ölçülməsi üçün olan yuvacıqların konstruksiyasına və eyni zamanda termiki və kimyəvi analizlərin aparılmasına görə patentlər alınmışdır.

- Bir sıra sorbentlərin və katalizatorların sintez üsulları işlənmişdir,  müxtəlif polimerlərin və doldurucuların əsasında nanokompozitlər  sintez edilmişdir.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Изотопный обмен, изомеризация и дегидрирование в системе С4H8 + D2 над катализатором  ZnFe2O4, «Аз.хим.журнал», №1, 1977, с.12-17, А.Д.Кулиев, Ф.В.Алиев,М.И.Рустамов
  2. Исследование фазовых превращений в магний ферритовых и цинк ферритовых катализаторах. «Кинетика и катализ», т.ХХП, в.5,1981,с.1313-1316, А.М.Рубинштейн, В.И.Якерсон, А.Д.Кулиев и др.
  3. The city of tomorrow. Support programme for the industrial regeneration of the Sumgait region of Azerbaijan. (Prepared for the Government of Azerbaijan), v.1,2, UNIDO, Viena, March 1996
  4. Микроэлементный состав нефтей и сопутствующих вод Нижнее-куринского района Южно-Каспийсой впадины. «Нефтехимия»,т.37,№1,с.10, 1997
  5. Preparation and Study of Thermal properties of Phase Change Materials Based on Paraffin-Alumina-Filled Polyethylene. ”Jornal  of Applied Polymer Science”, v/120, 1907-1915,2011
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: BMT-nin UNDO komissiyasının kimya üzrə eksperti, 1995-ci ildən (müxtəlif illərdə)
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti:

2012, 2013, 2014-cü illərdə M.Lomonosov ad.MDU-nin Bakı filialının Kimya fakultəsinin məzunlarının diplom işlərinə rəhbərlik

İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriya müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902047
Ev tel.: +994 (12) 5688631
Mobil tel.: +994 (50) 3155824
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: