NKPI

İsmayılov Etibar Hümmət oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 04.05.1951
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası):

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, kimya fakültəsi

Elmi dərəcəsi:

Kimya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

02.00.15 - Neft kimyası, Katalitik sistemlərdə paramaqnit mərkəzlər və onların iştirakı ilə gedən reaksiyalar. Kiçik kütləli olefinləri dimerləşdirən oksid və metalkompleks katalizatorların dizaynı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 195
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 138
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 6
Əsas elmi nailiyyətləri:

Spektral tədqiqat metodlarının kimyanın müxtəlif, əsasən səth kimyası və kataliz sahələrinə tətbiqi, kimyəvi reaksiyaların qeyri-stabil, aralıq birləşmələrinin quruluşunun, reaksiyayagirmə qabiliyyətinin, kinetika və termodinamikasının, ümümiyyətlə, kimyəvi reaksiyaların mexanizminin  tədqiqi ilə əlaqədar olan nəticələr

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 10
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
 1. Влияние  предадсорбированной  окиси углерода на  SnO2  и   ZnO   на  образование ион-радикалов  кислорода//Докл. АН СССР, 1974, т.216,
 2. Сопряжение  процессов окисления-восстановления катализатора как причина появления  механизма  с  низкой энергией активации в реакции окисления  СО  на окиси  цинка//Докл. АН СССР, 1974, т.216,
 3. Kinetic regularities of the interaction of O2- with benzene and toluene on Mo-Mg oxide// 6.React.Klnet.Catal.Lett., 1986,v.32, № 1,pp.9-14
 4. Mass-Spectrometrie and EPR Studies of Methane Interaction with Re-Al-O oxide Catalysts//React.Klnet.Catal.Lett., 1991, v.44, № 1
 5. Thermoprogrammed reaction of Methane with Re,Pt-contained oxides //React. Klnet. Catal.Lett., 1991, v.45, № 2
 6. Controlled Method for Preparation and Characterization of  Nanostructured Carbon Based Fe, Co -Containing Catalysts // Nanosciences and Nanotechnologies: An Intern. Journal (NIJ), 2012 Vol. 02: Issue 01, pp. 1-10.
 7. Comparative XRD, XRF and SEM Studies of Phase compositions and elemental distributions for Fe, Co - containing catalysts //  Material science AIJ,2013, Vol. 09, Issue 06, pp. 209-216.
 8. Morphology study for carbon nanostructered iron catalysts based  on  the  difference  in  the  gaseous  medium  and  the  thermal  treatments // J. Nano. Adv. Mat. 1, 2013, No. 1, pp. 9- 21.
 9. Bimetallic aluminum complexes modified with chloride ions of Mn (II), Fe (III), and Ni (II) for pyrocondensate oligomerization // International Research Journal of Pure & Applied Chemistry, 2013, vol.3, iss.4, p. 428-440
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:
 1. Beynəlxalq maqnit rezonansı cəmiyyətinin üzvü
 2. Rusiya Petrov elm və İncəsənət Akademiyasının müxbir üzvü 
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti:

-

Təltif və mükafatlar:

Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsisinin  (1979-1991) müəllimi və fizika fakültəsinin   (1998-2000)  professoru

Pedaqoji fəaliyyəti:

Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının bakalavr pilləsi üzrə diplom işlərində rəhbər (2012-2014).

İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriya müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 4414875
Mobil tel.: +994 (50) 3248764
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: etibar.ismailov@gmail.com