NKPI

Əliyeva Səyyarə Qulam qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı ş.
Təvəllüdü (gün, ay, il): 30.08.1949
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNA) kimya-texnologiya fakultəsi
Elmi dərəcəsi: Texnika üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi: Baş elmi işçi
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

05.17.07 , “Yanacaqların və qazın kimyəvi texnologiyası”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 90
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 20
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 11+3
Əsas elmi nailiyyətləri:

Ilk dəfə olaraq Azərbaycan neftinin qarışığından və təkrar emal məhsulları, həmçinin parafinli neftlərindən perspektiv tələblərə cavab verən PT, Jet A-1, T-6  markalı reaktiv yanacaqlarının, АМГ-10 hidravlik mayenin baza məhsulunun, kükürdün miqdarı 10 ppm-dən, aromatik karbohidrogenlərin miqdarının 10% kütlə politsiklik aromatik karbohidrogenlərin miqdarı 11%-dən, setan ədədinin 51-53, yeyilmə ləkəsinin diametri 460 mkm-dən çox olmayan ekoloji zərərsiz dizel yanacaqlarının alınması texnologiyaları işlənib hazırlanmışdır. Aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 2004-cü ildə H. Əliyev adına Bakı NEZ “Katalitik krekinq” qurğusunun 100 saylı hidrotəmizləmə bölməsində tətbiq olunmuşdur. Müəssisə bu texnoloji prosesin tətbiqindən ildə 9,0 milyon manat gəlir əldə edir. 2006-cı ildə “Azərneftyağ” NEZ-də “Azdövrlü və orta dövrlü” DT markalı dizel yanacağının “İstehsal texnologiyası” işlənib hazırlanmış və tətbiq olunmuşdur. Həmçinin АМГ -10 hidravlik yağının baza məhsulun parafinli neftlərindən ətraf mühitə zərər verməyən yeni ekoloji təmiz texnologiya ilə alınması işlənib hazırlanmış və Respublika patenti ilə təsdiq olunmuşdur.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
 1. Рустамов М.И., Абдуллаев Р.И., Мамедов Д.И., Султанов С.А., Аббасов В.М., Алиева С.Г., Агасиев Р.А. Производство экологически чистого дизельного топлива из нефтей Азербайджана путем гидроочистки на секции комплекса Г-43-107 М.  Процессы Нефтехимии и Нефтепереработки, 2006 г.3 (26), с. 43-48.
 2. Алиева С.Г., Гусейнова С.Ш., Ящник С.А., Исмаилова З.Р., Исмаилов Э.Г. Получение экологических чистого дизельного топлива из смеси Азербайджанских нефтей на промышленных и наноструктурированных катализаторах. Нефтепереработка, нефте-химия, катализ (сборник трудов ИНХП НАНА) 2010, Баку – «Элм», с. 271, с. 45-52
 3. Алиева С.Г. Новая технология получения основы гидравлического масла АМГ-10 из азербайджанских парафинистых нефтей. «Нефтепереработка и нефтехимия», 2010, №2, с. 26-28.
 4. Алиева С.Г., Гусейнова С.Ш., Исмаилов Э.Г., Юсифов Ю.Г., Аббасов Я.А., Ящник С.А., Исмаилова З.Р. Получение сверхмолосернис-тых дизельных топлив на наноструктури-рованных катализаторах. Экологический вестник России (ЭВР), 2011, №6, с. 8-10.
 5. Alieva S.Q., Guseynova S.Sh. Production of ecological diesel fuel from the mixture of Azerbaijan oils. Euro-Eco Hannover 2011 Internationals Congress Fachmesse Programm Abstracts
 6. Гасымова З.Б., Аббасов В.М., Алиева С.Г., Джафарова Р.А., Гришина И.Ф., Ахмедханова М.Ш. Получение реактивных и ракетно-топливных компонентов на основе энергоем-ких углеводородов. «Мир нефтепродуктов» вестник нефтяных компаний, 2012, №1, с. 12-14.
 7. Джафаров Р.П., Алиева С.Г., Гусейнова С.Ш. Математическое описание процесса гидроочистки и гидрирования при получении дизельного топлива, отвечающего требованиям евро-5. Технологии нефти и газа 2013, №6 (89), с.26-29.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti:
 1. NKPİ-nin Elmi Şurasının üzvü,
 2. NKPİ-nin Həmkarlar Komitəsinin İdarə Heyyətinin üzvü,
 3. “Reaktiv və dizel yanacaqları” laboratoriyasının Həmkarlar Təşkilatının sədri
 4. Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü
Təltif və mükafatlar:
 1. D.İ.Mendeleyev adına Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin III və IV dərəcəli mükafatları diplomu
 2. Tuti Bikə mükafatı–2013
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: “Reaktiv və dizel yanacaqları” laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902593
Ev tel.: +994 (12) 4254243
Mobil tel.: +994 (55) 7848657
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: