NKPI

Avtandil Huseynali Talibov

Anadan olduğu yer: Nax.MR, Şərur r-n k.Siyaqut
Təvəllüdü (gün, ay, il): 26 dekabr 1946
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): V.İ. Lenin adına ADPİ (indiki N.Tusi)
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Baş elmi işçi (dosent)
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

2314.01- 2306.0  Netft-kimya  - Üzvi kimya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: -
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 33
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 15
Əsas elmi nailiyyətləri:

Olefinlərin, doymamış mürəkkəb efirlərinin tetraflüor-borat nitroniumla (ion birləşməsi) nitrolaşması ilə tsiklik nitro, nitro flüor və nitro spirt saxlayan mürəkkəb efirlə-rin, nitro qrupuna malik olana ltıhalqalı 1.3-dioksalan, beşhalqalı dioksan tetraflüor boratların sintez edilmiş, antimikrob xassələrinin təqiqi, bitki yağı və naften tərki-bli neft turşulardan onların amidlərinin, imidazolin birləş-mələrinin sintezi, sintez edilmiş birləşmələrin konserva-siya mayesi, korroziya inhibitorları reagentləri kimi tədqiqilir, həmcinin yağ turşularının triqliseridlərindən hidroliz prosesi ilə bioyanacağın, sellülozadan isə 5-hidroksimetil furanalın sintezi sahəsində geniş elmi tədqi-qat işləri aparılmışdır.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 2
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. N. K. Andryshenko, E. N. Askerova, X. R. Veliyev,  Z. M. Aliyeva, T. A. Mamedova, A.H.Talybov. Amine containing compounds as catalyst for producing  of biodiesel fuels International conference «Catalysis for renewable sources: fuel, energy, chemicals»  St. Peterburg, Tsars Village, june 28 – july 2, 2010 P.123
  2. V. M. Abbasov , A. A. Marzouk, A.H.Talybov,  S.Z. Kazimova Acidic Ionic Liquids as a Catalyst for the Synthesis of 2.4.5-Triphenyl Imidazole The 1st Conference on Science Diplomacy and Developments in Chemistry (Alexandria, 2012) p.187.
  3. Т. А Мамедова , Х. Р. Велиев, А. Г. Талыбов , Н. Р. Абдуллаева,Э. Н. Аскерова, В. М. Аббасов Синтез этиленгликолевых эфиров нефтяных кислот и использова-ние их в качестве добавок к дизельным топливам Нефтехимия том 51, № 3, 2011, с. 233
  4. A. A. Marzouk, A.H.Talybov V. M. Abbasov Short Time One-Spot Synthesis of 2, 4, 5-Trisubstituted-Imidazoles Using Morpholinium Hydrogen Sulphate as Green and Reusable Catalysts. Chemistry Journal, 2012, Vol. 02, Issue 05, p. 179-184.
  5. A. A. Marzouk, A.H.Talybov, V. M. Abba-sov, S.  K.. Mohamed. “Synthesis and Biological Evaluation of Some Novel Allyl Imidazole Derivatives” Аccepted at International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibi-tion September 3-6, 2013 , İZMİR
  6. A.H.Talybov, А. А. Марзоук, В. М. Абба-сов Синтез тризамещенных имидазолов, катализируемого ионной жидкостью. Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2013, т.14, № 5 (53),  С.58-64 
  7. Jim Simpson,S.  K. Mohamed, A. A. Marzouk, A. A. Abdelhamid , A.H.Talybov.  2-(4-Methoxy-phenyl)-1-pentyl-4,5-diphenyl-1H-imidazole   Acta Cryst. (2013). E69, o5 – o6.
  8. A.H.Talybov A. A. Marzouk, V. M. Abbasov, S. K. Mohamed   Synthesis of 2,4,5-Triphenyl Imidazole Derivatives Using Diethyl Ammonium Hydrogen Phosphate as Green, Fast and Reusable Catalyst. World Journal of Organic Chemistry,  2013, Vol. 1, No. 1, p.6-10  
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriyanın müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 4383278
Mobil tel.: +994 (50) 5388982
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: