NKPI

Əmiraslanova Mənzər Nəzaməddin qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı ş.
Təvəllüdü (gün, ay, il): 12 fevral 1967
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi: Dosent
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

02.00.13-Neft kimyası,  02.00.06-Yüksək molekullu birləşmələr kimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 115
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 35
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 6
Əsas elmi nailiyyətləri:

Azotlu birləşmələrlə modifikasiya olunmuş fenol-, alkilfenolformaldehid oliqomerlərinin, onların n-butil efirlərinin alınması, modifikasiya olunmuş və modifikasiya olunmamış fenolformaldehid oliqomerlərinin (FFO) hibridləşməsi və efirləşdirilməsi üsulları işlənib hazırlanmışdır. Tərkibində azotlu funksional qruplar saxlayan hibridləşmiş FFO-lar qoruyucu örtük  kompozisiya tərkibləri, yüksək adgeziya möhkəmliyinə malik olan yapışqan materialları, əlaqələndiricilər kimi praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə laboratoriyada fenol birləşmələrinin (fenol, monoalkil(C8-C12)fenollar, hidroxinon və s.) azotlu birləşmələr iştirakında və sonuncuların ayrılıqda propilen oksidi ilə oliqomerləşmə məhsullarının alınması, xassələrinin tədqiqi və bu birləşmələrin mühərrik və sənaye yağlarında müxtəlif təyinatlı aşqarlar – korroziyaya, termiki oksidləşməyə, metal hissələrin sürtünmədə yeyilməsinə, mikroorqanizmlərə qarşı, yuyuculuq potensialını artıran və özlülük aşqarı kimi sınağı istiqamətində tədqiqatlar aparılmış, müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Bitki yağları ilə calaq olunmuş tərkibində azotlu funksional qruplar saxlayan fenol- və monoalkil (C8-C12) FFO-ların alınması və  örtükəmələgətirici, yapışqan tərkibləri və əlaqələndirici kimi tətbiqinə dair tövsiyələr verilmişdir.

Hal-hazırda təbii neft turşuları ilə poliaminlər əsasında imidazolin və amidoamin birləşmələri ilə modifikasiya olunmuş FFO və alkil FFO-ların mineral yağlarda korroziya inhibitoru kimi tətbiqinə dair tədqiqatlar aparılır.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:

1. Əzizov A.H., Abdullayev Y.H., Əhmədov  S.M., Əmiraslanova M.N., Rüstəmov R.Ə., Rzayev Ə.X., Çələbiyev Ç.A. Novolak və rezol tipli fenolformaldehid oliqomerlərinin hibridi və onun n-butil efirinin alınması // Azərb. Patenti   i20040171 (01.10.2004) İxtira bülleteni №15

2. Əmiraslanova M.N.. Azottərkibli fenol oliqomerlərinin yeni alınma üsulları // Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı, 2009, №10, s. 34-42

3. Амирасланова М.Н., Aбдуллаев Я.Г., Рустамов Р.А., Алиева Н.М., Мустафаев А.М.. Пути практического применения азотсодержащих фенольных олигомеров // Журнал «Процессы нефтехимии и нефтепереработки», 2010, №1(41), с.19-23

4. Əmiraslanova M.N., Abdullayev Y.H, Rüstəmov R.Ə., Qasımzadə E.Ə., Əsgərova A.S., Abdullayev B.İ.. Tərkibində azot saxlayan monoalkil(C8-C12) fenol oliqomerlərinin alınma üsulu// Azərb. Resp. Patenti № İ 20110060 (28.06.2011)

5. Amiraslanova M.N., Abdullaev Y.G., Seidov N.M., Rustamov R.A.,Mustafaev A.M.   Nitrogen-containing oxypropylates of Phenol and its Derivatives as oxidation and Corrosion İnhibiting Additives to Engine Oils // Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2014, V.50, №3, p.207-211

6. Amiraslanova M.N., Seidov N.M., Mamedova P.Sh., Kulieva D.M., Rustamov R.A., Mustafaev A.M.,  Isaeva P.E.  Products of oligomerization of phenol and its derivatives with propylene oxide as antimicrobial additives to oils  // Chemistry and Technology of Fuels and oils, 2014, V.50,  №4, p. 281-284

7. Амирасланова М.Н. Новые способы синтеза фенолформальдегидных олигомеров // Журнал  «Пластические массы», 2015, № 3/4, с. 18-23

8.Amiraslanova M.N., Alieva F.Kh., Seidov N.M., Rustamov R.A., Mustafaev A.M., Isaeva P.E. The influence of the composition and structure of nitrogen-containing  phenol formaldehyde oligomers on their dynamic viscosity // International Polymer Science and Technology, 2015, V.42, issue 7, p.21-23       

9. Əmiraslanova  M.N., Mustafayev A.M., Rüstəmov R.Ə., İbrahimova M.C., İsayeva  P.E., Əliyeva Ş.R.,Əhmədbəyova S.F.  Təbii triqliseridlərlə calaq olunmuş azot saxlayan monoalkil(C8-C12)FFO qoruyucu örtük materialı kimi // Az. Patenti  № İ 2016 0067 (20.07.2016)

10. Амирасланова М.Н., Мустафаев А.М., Ибрагимовa М.Дж., Рустамов Р.А., Юсифзаде Ф.Ю.,  Касумзаде Э.А.,  Мамедзаде Ф.А.,  Алиева Ш.Р., Алиева А.П.. Исследование физико-механических свойств защитных покрытий на основе  азотсодержащих моноалкил(С812)фенолформальдегидных олигомеров, привитых с соевым маслом  // Журнал «Коррозия,материалы, защита»,  2016, № 10, стр. 37-41.

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: “Azotlu birləşmələr” laboratoriyasının müdiriri
Xidməti tel.: +994 (12) 490-24-76 (daxili 1-86)
Ev tel.: +994 (12) -
Mobil tel.: +994 (55) 348-58-71
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: