NKPI

Nəsirov Füzuli Əkbər oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bərdə şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 28.09.1952
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası):

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Baş elmi işçi
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

02.00.13; 02.00.15 Neft kimyası;  Kinetika və kataliz

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 134
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı:

82 (o cümlədən 17 elmi məqalənin və 1 kitabın həmmüəllifi)

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 15
Əsas elmi nailiyyətləri:

Butadienin polimerləşməsi prosesində yüksək katalitik aktivliklə yanaşı alınan polimerin stabilləşdirilməsində də yüksək effektivlik göstərən bifunksional katalizator-stabilləşdiricilərin yaradılmasının elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır. Bunun nəticəsində butadienin polimerləşməsi üçün nikel və kobalt tərkibli müxtəlif katalitik ditiosistemlər və eləcə də müxtəlif molekul kütləsinə və mikrostruktura malik polibutadienlər alınması üçün yeni proseslərin texnologiyası yaradılmışdır.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 3
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Gas Phase Polymerization of Butadiene on Heterogenized Cobalt-containing Catalitic Dithiosystems. Iranian Polymer Jornal, 2009, v18, № 7 p.521-533
  2. Development of green chemistry processes for metallocomplexe catalysis. Green Chemistry Research Trends /Editor Jeffrey T. Pearlman/ Nova Publishers, 2009
  3. Ionic liquids in catalytic processes of transformation of olefins and dienes (Review). Petroleum Chemistry, 2007, vol.47, № 5, pp.309-317
  4. Bifunctional nickel- or cobalt-containing catalyst-stabi-lizers for polybutadiene production and stabilization.(Part 1) Polymerization of butadiene with nickel- or   cobalt-contai-ning   catalytic    dithiosystems. Kinetic study and molecular mass- stereoregularity correlation. Iranian Polymer Journal, 12 (3), 2003, 217-235.  Tehran, I.R.Iran
  5. Bifunctional nickel- or cobalt-containing catalyst-stabilizers for polybutadiene production and stabilization. (Part II) Antioxidative properties and mechanism of catalyst-stabilizers stabilizing action in the processes of thermo- and photooxidative ageing of polybutadiene. iranian polymer journal, 122 (4), 2003, 281-289. Tehran, I.R.Iran
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: 2004-2010 illərində Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında Kimya üzrə Ekspert
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Baş elmi işçi
Xidməti tel.: +994 (12) 4965110
Ev tel.: +994 (12) 3713129
Mobil tel.: +994 (50) 3567811
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: