NKPI

Qasımzadə Elmira Əliağa qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı ş.
Təvəllüdü (gün, ay, il): 23.11.1958
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası):

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi: Baş elmi işçi
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

23.16.01  Kimyəvi kinetika və kataliz

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 58
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı:

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 1 ədəd M.Ş və 9 ədəd AZ patent
Əsas elmi nailiyyətləri:

Neft kimyası sintezində çox qiymətli olan etilən, propilen və butilenlərin qeyri neft xammalından metanolun katalitik çevrilməsi ilə yüksək çıxımla alınması, həmçinin kiçik molekullu doymamış karbohidrogenlərin neft fraksiyaları ilə metanolun birgə katalitik krekinqi - termoneytral prosesdən alınması kimi elmi istiqamətlərdə yüksək elmi nəticələrə nail olunub.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Превращение метанола на различных катализаторах с целью получения непредельных углеводородов, Рустамов М.И., Гусейнова А.Д., Фархадова Г.Т., Аскерзаде С.М., Мамедов Х.Т., Агаева Р.Р., Юнусов С.Г. Доклады АН Аз.ССР, 1986г. №2, том XLII. с 30-32
  2. Математическая модель термокаталитического превращения метанола в углеводороды, Велиева Ф.М., Фархадова Г.Т., Абилов А.Г. Кинетика и катализ, 1991г., т. 32, вып. 4. с 1017-1021
  3. Исследование закономерностей сопряженного процесса конверсии метанола и нефтяных углеводородов на ЦСК, Фархадова Г.Т., Азербайджанское нефтяное хозяйство, №12, 1994г., с 37-39
  4. Достижения в развитии процесса каталического крекинга в Азербайджане, Гусейнова А.Дж.,Исмаилова Х.Й , Х.Т.Т.М  №1, 2011
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: AMEA NKPİ-nin “Neft kimyası və neft emalı” üzrə Kiçik Elmi Şurasının, D.01.031 Dissertasiya Şurası nəznində Birləşmiş Elmi Seminarın üzvü və “Neft emalı və Neft-kimyası” sahələri üzrə məqalələrin ekspertizası komissyasının üzvü
Təltif və mükafatlar: Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və  Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən keçirilmiş ixtiraçılıq üzrə birinci Respublika müsabiqəsinin Avrasiya patenti üzrə qalibi, birinci dərəcəli diplomuna və pul mükafatına layiq görülüb.
Pedaqoji fəaliyyəti: Bakı şəhəri “Zəngi” litseyində və 20 saylı məktəbin təmayüllü litsey siniflərində kimya tədrisi-3 il
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: “Patent-Lisenziya Tədqiqatları” qrupunun rəhbəri, aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.: +994 (12) 4965110
Ev tel.: +994 (12) 4217145
Mobil tel.: +994 (50) 3991164
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: