NKPI

Əliyeva Leylufər İmran qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 19.11.1949
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası):

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

Elmi dərəcəsi: Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

2314.01 Neft kimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 245
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı:

110

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 23
Əsas elmi nailiyyətləri:

Müxtəlif mənşəli yüksək olefinlərin metaltərkibli katalizatorların iştirakı ilə oksidləşməsi цzrə tədqiqatlar aparılmışdır. Tərkibində oksigenli funksional qrupları saxlayan maddələrin xassələrini öyrənməklə yanaşı, onların əsasında bəzi çevrilmələr aparmaqla aminli birləşmələr sintez edilmişdir. Bu birləşmələrin metalları elektrokimyəvi və mikrobioloji korroziyadan müdafiə etmə xassələri təyin edilmişdir. Polifunksional korroziya inhibitorları və mцhafizəedici tərkiblər yaradılmışdır. Mцxtəlif kompleks metal birləşmələrin və sistemlərin iştirakı ilə neftin ikinci emalından alınan olefin tərkibli fraksiyaların oksidləşmə mərhələsində istifadə etməklə tullantısız texnologiya yaradılmışdır

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 5
Elmlər doktorlarının sayı: 2
Əsas elmi əsərlərin adları:
 1. Л.И. Алиева Изучение ингибирующих свойств комплексов на основе алкиламиноспиртов и нафтеновых кислот.” Защита металлов”. 1999, № 5, с. 551-559.
 2. Л.И Алиева. Многофункциональные защитные составы на основе эпоксиолигомера дивинила со стиролом. “Процессы нефтехимии и нефтепереработки”2001, № 4, с. 17-24.
 3. Л.И.Алиева, Бактерицид-ингибитор для защиты водных сред, зараженных СРБ на основе побочного продукта окисления олефинов.” Практика противокоррозионной защиты.” 2004, № 2, с. 32-38.
 4. Л.И.Алиева, В.М Аббасов, Ф.М.Велиева, Э.Г.Абдуллаева, Н.И.Мурсалов Оптимизация процесса получения нафтеновых кислот из Балаханской нефти.”Нефтехимия”2005, т.45, № 2, с. 101-108.
 5. Л.И.Алиева Антикоррозионные композиционные составы для двухфазных кислых сред “Защита от коррозии и охрана окружающей среды” 1998 с.9-11.
 6. А.М.Самедов, Л.И.Алиева,В.М.Аббасов Изучение наводораживания и пластичности стали в присутствии ингибиторов-бактерицидов типа «Каспий» ,“Практика противокоррозионной защиты”. 2006 .№1(39),с.35-42
 7.  A.G. Azizov, L.I.Aliyeva, Advancement in the Synthesis and Production of Polyalphaolefin Synthetic Oils. I. Synthesis of PAO Synthetic Oils with Acidic and Complex CatalystsПроцессы нефтехимии и нефтепереработки, 2010, т. 11, №1(41), с. 53-78
 8. А.Г. Азизов, Л.И.Алиева, М.Д. Ибрагимова. Биоразлагаемые полимерные материалы на природной основе Процессы нефтехимии и нефтепереработки, т.12, №2(46), 2011, с. 100-114
 9. L.I.Aliyeva,Hany Abd Еl Lateef et al. Development of new eco-frendly corrosion inhibitors based on vegetable oil for protection from CO2 corrosion, Journ. оf  Chemistry,2012 ,(2),p.1185-1202
 10. Hany M. Abd El-Lateef, V.M. Abbasov, L.I.Aliyeva, I.T. Ismayilov E.N.Efremenko, S.A .Mamedxanova Adsoption & Corrosion Inhibitive Properties of Novel Surfactants in     the Series of fatty Acids based on Palm Oil on Carbon Steel in CO2-containing Solution  İntern. Research Journal of Pure&Applied Chemistry, 2014,4(3),p.299-314
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: Amerika Kimyaçılar cəmiyyətinin üzvü
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti:
 1. NKPİ- nin Elmi Şurasının, Dissertasiya  Şurası, “Neft – kimyası və neft emalı prosesləri” jurnalının (məsul katibi), Y. H. Məmmədəliyev adına I-VIII Beynəlxalq Neft kimyası üzrə konfransların təşkilatçılarından biri; I-II Rusiya – Azərbaycan “Neft kimyası və neft emalı problemlərinin həllində kataliz” adlı beynəlxalq elmi simpoziumun əsas təşkilatçılarından biri; “Elm dünyası” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü,
 2. Azərbaycan “Qadın və İnkişaf” mərkəzi –vitse prezident
Təltif və mükafatlar:
 1. D.İ.Mendeleyev adına Kimya Cəmiyyətinin Respublika İdarə Heyətinin diplomu.
 2. AMEA- nın RH Fəxri Fərmanı
Pedaqoji fəaliyyəti: M.V.Lomonosov ad. MDU Bakı filialı,2011-2014
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Elmi – Texniki  İnformasiya  şöbəsinin müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4965145 , +994 (12) 4902073
Ev tel.: +994 (12) -
Mobil tel.: +994 (50) 6317549
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: