NKPI

Nizami İbrahim oğlu Mürsəlov

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Tovuz rayonu, Əsrik Cırdaxan kəndi
Təvəllüdü (gün, ay, il): 13.03.1961
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti), kimyaçı, müəllim
Elmi dərəcəsi: Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi: Dosent
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 2314.01 - Neft kimyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 106 (2020-ci ilin sentyabr  ayına olan məlumat)
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 39
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 2 müəlliflik şəhadətnaməsi, 5 patent
Əsas elmi nailiyyətləri:

- Olefinlər və nitrobirləşmələr, epoksidlər və monotanolamin əsasında alkilaminspirtlər, alkilaminspirtlərin müxtəlif turşularla kompleksləri sintez edilmiş, onların turş mühitlərdə korroziyaya və bakteriyalara qarşı yüksək mühafizə xassələrinin olduğu müəyyənləşdirilmişdir.

- Bitki yağlarından ayrılmış turşuların, doymuş və doymamış (C15-17) fərdi üzvi turşuların, sintetik neft turşularının alkilaminlərlə amidoaminləri və imidazolinləri, trietilentetraminlə reaksiyaları əsasında bis-amidoaminlər və bis-imidazolinləri sintez edilmiş, bu birləşmələrin korroziyadan inhibitorluq xüsusiyyətləri müəyyən olunmuşdur.

- Trietilentetramin, tiokarbamid və üzvi turşular əsasında tioimidazolidinamidlər sintez edilmiş, bu birləşmələrin tərkibində karbon qazı və hidrogen-sulfid saxlayan mühitlərdə korroziya inhibitorları və konsrvasiya məhlulları kimi tətbiqinin mümkünlüyü göstərilmişdir. 

- İmidazolin, bis-imidazolin, tioimidazolidinamid birləşmələrinin təsir mexanizminin tədqiqi istiqamətində aparılmış işlər neft sənayesində istifadə olunan metal avadanlıqların mühafizəsində əvvəlcədən  müəyyən tövsiyyələr vermək imkanı yaratmışdır.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Abbasov V.M., Əliyeva L.İ., Mürsəlov N.İ, Abdullayeva E.H. Hidrogen-sulfid korroziyasından mühafizə və sulfatreduksiyaedici bakteriyaları məhv edən reagentin alınma üsulu // Azərbaycan Patenti, i 2004 0064, 2004.
  2. Алиева Л.И., Аббасов В.М., Велиева Ф.М., Абдуллаева Е.Г., Мурсалов Н.И. Оптимизация процесса получения нафтеновых кислот из Балаханской нефти  //Нефтехимия, 2005, т.45, №3, с.209-213           
  3. Аббасов В.М., Джабраилзаде Ш.З., Алиева Л.И., Мурсалов Н.И. Расулов С.Р., Эфендиева Л.М. Сульфопроизводные дистиллята дизельного топлива в качестве ингибиторов коррозии и бактерицидов //Естественные и технические науки, 2010, № 3(47), с.60-64
  4. Мурсалов Н.И., Аббасов В.М. Джабраилзаде Ш.З., Алиева Л.И., Рзаева Н.Ш., Талыбов А.Г. Синтез S-содержащих имидазолидинов и изучение их антикоррозионного действия в CO2 насыщенной среде // Процессы нефтехимии и нефтепере-работки, т.15, №4(60), 2014, c.293-300
  5. Аббасов В.М., Мурсалов Н.И., Джабраилзаде Ш.З., Алиева Л.И., Гулиев А.А., Дюздабан Х.Р., Бадалова Г.Н. Исследование производных имидазолинов в качестве ингибиторов коррозии стали //Практика противокоррозионной защиты, №2(76), 2015, с.38-43
  6. Guliyev A.A., Jabrailzadeh Sh.Z., Mursalov N.I., Aliyeva L.I., Guluzadeh A.G. Dyuzdaban Kh.R. Study of imidazoline salts as CO2 corrosion inhibitors // Journal Advance in Chemistry, v.11, №8, 2015, pp.3860-3865                      
  7. Mursalov N.İ., Characteristic and mechanism of hydrogen sulfide corrosion of steel //Processes of Petrochemistry and Oil Refining, 2017,v.18, No.3, pp.215-228
  8. Мурсалов Н.И., Махмудова Л.А. Исследование имидазолиновых соединений как компонентов ингибиторов коррозии в среде CO2 // “Коррозия: материалы, защита” 2018, №10, c.18-21            
  9. Abbasov V.M., Rzayeva N.S., Talıbov A.H., İsmayılov T.A., Əfəndiyeva L.M., Məmmədov S.Ə., Mürsəlov N.İ. Korroziya inhibitoru //Azərbaycan Patenti. i 2020 0014,  12.05.2020
  10. Aghazada Y.J., Abbasov V.M., Mursalov N.I., Abdullayev S.E., Yolchuyeva U.J. Investigation of the inhibitory-bactericidal effect of amidoamine-based inorganic complexes against microbiological and atmospheric corrosion //  Pol. J. Chem. Tech., 2020, Vol. 22, No. 3, pp.29-37.                           
Təltif və mükafatlar:
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi "Qabaqcıl təhsil işçisi" döş nişanı
Pedaqoji fəaliyyəti: 9 il
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: İnstitutun elmi katibi
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 3700261
Mobil tel.: +994 (55) 7122488
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu:
nkpielmikatiblik@mail.ru; nkpi@nkpi.az