NKPI

Muxtarova Gülbəniz

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 22.09.1974
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Türkiyə Respublikası, Gazi Universiteti
Elmi dərəcəsi: Texnika üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi: dosent
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 05.17.07 – «Yanacağın kimyası və
texnologiyası »
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı:

116

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı:

64

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 2 Azərbaycan və 1 Avrasiya patenti
Əsas elmi nailiyyətləri:

Neftin emalını dərinləşdirmək məqsədilə ilk dəfə olaraq Bakı neftlərindən alınan ağır neft qalıqlarının – mazutun suspenzləşdirilmiş yüksəkdispersli müxtəlif katalizatorların iştirakı ilə CO 2 və N 2 mühitində termokatalitik, H 2 mühitində hidrokrekinq prosesləri işlənib hazırlanmış və beləliklə də ağır neft xammallarından – mazutdan yüksək çıxımla açıq rəngli (benzin və dizel fraksiyaları) neft məhsulları alınmış, mazutun hidrokrekinqdən alınmış benzin fraksiyasından yüksək keyfiyyətli benzin almaq məqsədilə riforminq prosesi aparılmış, mazutun Ni, Mo tərkibli müxtəlif duzların iştirakı ilə hidrokrekinqi, polimer tullantılarını ağır neft qalıqları ilə birgə (vakuum qazoylu, mazut) emala cəlb etməklə yüksək ekoloji təmiz motor yanacaqlarının alınması üçün onların effektiv emal texnologiyası və səmərəli utilizasiya üsulu işlənib hazırlanmışdır. Təkrar emal proseslərindən alınan katalitik krekinq benzininin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə onun müxtəlif üsullarla –hidroizomerləşmə, hidroadsorbsiya üsulu ilə kükürddən təmizlənməsi prosesləri aparılaraq, katalitik krekinq benzininin oktan ədədini azaltmadan keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına nail olmuşdur. Qudronun birbaşa, hidrogenin aşağı təzyiqində, suspenzləşdirilmiş nanoölçülü təbii seolitlər və onların müxtəlif metallarla modifikasiyalarının iştirakı ilə hidrokrekinqi prosesini işlənib hazırlanmışdır.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
 1. Guler Somer, G.S. Guliyeva (G.S.Mouktarova) Guler Ekmekci, Olcay Sendil Simultaneous
  determination of copper, lead, cadmium, zinc and selenium in cow liver by differential
  pulse polarography/ Canadian Journal of Chemistry / Rev.Can.Chim. 81 (1): 31-36, 2003
  2. Х.И. Абад-заде, Ф.М. Велиева., Г.С. Мухтарова, Х.Г. Гадиров Закономерности
  гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков// ХТТМ, 2009, № 4, с. 23-25
  3. М.И. Рустамов, Х.И. Абад-заде , Г.С. Мухтарова, Н.Н. Пириев, Х.Г. Гадиров, Р.Г.
  Ибрагимов / Разработка технологии и комплексной схемы для получения
  экологически чистого бензина и дизельного топлива из Казахстанской нефти/
  Нефтепереработка и нефтехимия, 2009, № 10,с.8-13
  4. Х.И. Абад-заде, А.Д. Кулиев, Г.С. Мухтарова, М.Э. Гусейнова , Х.Г. Гадиров.
  Исследование закоксованных катализаторов в процессе гидрокрекинга мазута //
  Нефтехимия, 2010, № 2, с. 174-176.
  5. М.И. Рустамов, Х.И. Абад-заде, Mухтарова Г.С., Х.Г. Гадиров, Р.Г. Ибрагимов, А.Н.
  Кязимова Утилизация различных полимерных отходов путем их совместного
  крекинга с мазутом / Журнал "Промышленное производство и использование
  эластомеров"  №1, 2012 c.43-46.
  6. М.И. Рустамов, Х.И. Абад-заде, Г.С. Mухтарова, Э.Г. Исмайлов, Х.Г. Гадиров
  Исследование суспендированного катализатора гидрокрекинга мазута методом
  ферромагнитного резонанса / Журнал «Мир нефтепродуктов» 2012, №1, с.29-31.
  7. Х.И. Абад-заде, Мухтарова Г.С., З.А. Гасымова, Н.Х. Эфендиева, А.Н. Кязимова,
  Р.Г. Ибрагимов Деструктивная гидроизомеризация – способ снижения содержания
  бензола в товарном бензине / ХТТМ, № 2, 2012, стр. 31-34.
  8. М.И. Рустамов, Х.И. Абад-заде, Мухтарова Г.С. Утилизация различных полимерных
  отходов путем их совместного крекинга с мазутом / Нефтепереработка и
  нефтехимия, 2012, № 6, с.43-46.
  9. М.И. Рустамов, Х.И. Абад-заде, Г.С. Мухтарова, Х.Г. Гадиров, З.А. Гасымова, Н.Х.
  Эфендиева Рациональная утилизация полимерных отходов / ХТТМ, № 3, 2012, стр.
  53-56.
  10. E.Abdullayev,V.Abbasov,A.Tursunbayeva,V.Portnov,G.S.Mukhtarova, H.İbrahimov,
  Y.Lvov Self-Healing Coatings Based on Halloysite Clay Polymer Composites for

  Protection of Copper Alloys, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, №5, p.4464-
  4471.
  11. Г.С. Мухтарова, З.А. Гасымова , Н.Х. Эфендиева, Х.Д. Ибрагимов В.М. Аббасов
  Влияние температуры на процесс гидрокрекинга гудрона в присутствии
  суспендированного природного катализатора, Нефтепереработка и нефтехимия, № 7,
  2013.с.6-9.
  12. Mukhtarova G.S., Ibrahimov H.C., Abbasov V.M. Hydrocracking of goudron in the
  presence of a suspended natural catalyst, Journal of Chemistry and Chemical Engineering
  №2. V. 8 (2014) 171-175.
  13. Rustamov M.I., Abbasov V.M., Ibrahimov H.J., Mukhtarova G.S. Investigation of the
  hydrocracking of goudron in the presence of high-dispersed halloysite // Journal of
  Materials Science and Engineering A (ISSN: A: 2161-6213), USA, JMSE-A, 2014, v. 4,
  № 5, p. 179-182
  14. Мухтарова Г.С., Ибрагимов Х.Д., Аббасов В.М. Влияние режимных параметров на
  процесс гидрокрекинга гудрона с суспендированным наноразмерным
  катализатором // Kataliz v promishlennosti, 2014, 6, c. 45-49
  15. Mukhtarova G.S. Influence of pressure to the hydrocracking process of goudron in the
  presence of a modificated suspended halloysite // Journal of Chemistry and Chemical
  Engineering 2015, № 1, v. 9, p. 51-55
  16. Мухтарова Г.С., Рустамов М.И., Аббасов В.М., Ибрагимов Х.Дж., Гасымова З.А.
  «Способ получения светлых нефтепродуктов из тяжелых нефтяных остатков
  Евразийский патент № 025338
  17. V.M. Abbasov, H.I.Ibrahimov, G.S.Muxtarova, E.Abdullasyev Acid treated halloysite
  clay nanotubes as catalyst support for fuel production by catalytic hydrocracking of
  heavy crude oil , Fuel, v.184C, 2016, p.555-558
  18. V.M. Abbasov, H.I.Ibrahimov, M.İ.Rustamov, G.S.Muxtarova, E.Abdullasyev
  Adsorptive desulfurization of the gasoline obtained from low-pressure hydrocracking of
  the vacuum residue using a nickel/bentonite catalyst / Energy & Fuels 2017,31 (6),
  pp.5840-5843
  19. В.М.Аббасов, Х.Д ж.Ибрагимов, G.S.Muxtarova, Ф.А.Бабаева Использование
  наноструктурного катали-затора при гидрокрекинге гудрона Нефтепереработка и
  нефтехимия, № 6, 2017,с. 8-10.
  20. Ф.М. Велиева, М.И.Рустамов, G.S.Muxtarova Оптимизация процесса
  гидрокрекинга гудрона в присутствии галлоизита с переходными металлами/
  Технологии нефти и газа, , № 4,2017, с. 20-24

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti:
 1. AMEA NKPİ Elmi Şurasının, Seminarın üzvü
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: “Neftlərin tədqiqi və yağların alınma texnologiyası” laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 4903861
Mobil tel.: +994 (55) 8278036
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu:
gulermuxtraova@yahoo.com