NKPI

Əsədov Nazim-Hikmət Saleh oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan, Səlyan ş.
Təvəllüdü (gün, ay, il): 11 sentyabr 1946
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): M.Əzizbəyov adına “Azneftkimya” institutu (ADNA)
Elmi dərəcəsi: Kimya elimləri namizədi
Elmi rütbəsi:  
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

02.00.13 - Neft kimyası, Müxtəlif karbohidrogenlərin katolitik aromatlaşdırılması

Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: 2001, neft kimyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 18
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 1
Əsas elmi nailiyyətləri:
  1. Alümoxrom katalizatorun işlənib hazırlanması və onun Qrozni şəhərində müsbət sınaqlarının keçirilməsi.
  2. N.D.Zelinski adına Üzvi Kimya İnstitutu (REA) ilə birgə tsikloheksan, izobutan və izopentanın dehidrogenləşməsinin kinetik qanunauyğunluğunun öyrənilməsi üzrə yerinə yetirilmiş işlərin nəticələri haqqında monoqrafiya .
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:

1.N.S.Asadov,Abasov S.İ.,F.A.Babayeva The Catalytic Dehydrocyclohexameriratin of Methane to Benzene and Oxidation Mechanism of its first Stade. 3-rd World Conqresson oxidation catalysis, California, September 21-26, 1997

2.Н.С.Асадов, Абасов С., Бабаева Ф., Дадашев Б.А. Catalytic Uparadena of low-molecilar alkanes. Химический журнал Грузии, 2001, Vol-1, №1, p.43-44

3. Н.С.Асадов, Дадашев Б.А. Гаджи-Касумов В.С., Аббасова Г.Г. Кинетические закономерности и механизм реакций дегидрирования циклогексана и изопарафинов С45 на оксиднохромовых катализаторах. Монография под редакцией академика М.И.Рустамова, Баку, 2007, 124 с.

4. Н.С.Асадов,  Агаева С.Б. Тагиев Д.Б., Насирова Ф.М. Ароматизация бутана на цирконий и цирконийцеолитных катализаторах Журнал Прикладной Химии, 2011, т.84, вып.7, стр.1141-1144

5. Н.С.Асадов, Тагиев Д.Б., Абасов С.И., Иманова А.А., Насирова Ф.М., Стариков Р.В.Сопряженная конверсия метанола и н-бутана на цинкциркониевых катализаторах Журнал Прикладной Химии, 2013,т.86, №5, с.786-791

6. N.S.Asadov, Tagiyev D.B, Abasov S.I., Starikov R.V., Imanova A.A., Nasirova F.M. Joint conversiom of n-butane and methanol over modified HZSM-5 zeolites. XVII Международный конгресс по цеолитам, секция 3.1, Москва, июль, 2013.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar:

1. Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar  Mühəndisi”

2.Azərbaycan EA “Fəxri Fərmanı” 27.10.1999 il

3.Azərbaycan MEA “Fəxri Fərmanı” 12.12.2005 il

4.Azərbaycan MEA “Fəxri Fərmanı” 11.10.2006 il
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Direktor müavini
Xidməti tel.: +994 (12) 4902625
Ev tel.: +994 (12) 4926165
Mobil tel.: +994 (50) 3777760
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: