NKPI

Zaur Zabil oğlu Ağamalıyev

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Tərtər rayonu, Cəmilli kəndi
Təvəllüdü (gün, ay, il): 06.10.1979
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, əmtəəşünaslıq (bakalavr)
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, iqtisadiyyat (magistr)
Elmi dərəcəsi: texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi: dosent
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 3303.01 - “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı:  68 (37-məqalə; 26-tezis; 3-kitab; 2-patent)
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı:  24
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  2
Əsas elmi nailiyyətləri:
 1. Cr, Co, Ni və Mn naftenatlarının iştirakı ilə Azərbaycan neftləri qarışıqlarının 216-360oC dizel fraksiyasından ayrılmış naften-parafin karbohidrogenlərinin katalitik oksidləşdirilməsi proseslərinin optimallaşdırılması və kompüter modelinin yaradılması, onların aparılmasının optimal profili təklif edilmişdir;
 2. Model karbohidrogenlərin müxtəlif homoloji sıralarının və naften-izoparafin karbohidrogenlərinin oksidləşmə proseslərinin formal kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmişdir;
 3. Bakı neftləri qarışığının 216-360oC-də qaynayan fraksiyasından ayrılmış naften-izoparafin karbohidrogenlərinin Cr- və Ni- naftenatların iştirakı ilə oksidləşməsində oksigenin udulmasının kinetik əyrilərinin differensial riyazi tənlikləri alınmışdır;
 4. İlk dəfə olaraq alkilimidazolinlərin aşağı oktanlı benzinlərin piroliz prosesindən alınmış C4 və C5 fraksiyalarının etilen ilə kondensasiyası reaksiyasından alınmış tsikloheksen, 1-metiltsikloheksen, 3-metiltsikloheksen, dipren, dipenten, 3-viniltsikloheksen əsasında alınmış tsikloalkilfenolların azot, xlor, brom, fosfor, karbonil törəmələri ilə modifikasiyalarının alınması;
 5. Alınmış yeni tərkibli modifikasiyaların quruluşundan asılı olaraq onların keyfiyyət göstəricilərinin dəyişməsinin tədqiqi.
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
 1. В.М.Аббасов, Э.Б.Зейналов, З.З.Агамалиев, Л.М.Эфендиева, Ф.М.Велиева, Л.Г.Нуриев. Оптимизация получения СНК окислением дизельной фракций смеси бакинских нефтей. Москва, Нефтепереработка и нефтехимия, 2010, №11, С.42-46.
 2. Э.Б.Зейналов, В.М.Аббасов, Л.М.Эфендиева, З.З.Агамалиев, Л.Г.Нуриев, Л.И.Алиева, Г.Г.Насибова. Каталитическая активность нафтенатов переходных металлов в реакции аэробного окисления нефтяной нафтеновой фракции. Мир нефтепродуктов, Москва, 2012, №2, С.23-26.
 3. Z.Z. Aghamaliyev, V.M. Abbasov, E.B. Zeynalov, J.F. Friedrich, F.M. Veliyeva. Review of kinetic modeling and optimization of hydrocarbon oxidation. ERDÖL ERDGAS KOHLE 128. Germany, Jg. 2012, Heft X, PETROCHEMIE.
 4. Azərbaycan patenti. a 2017 0080, 11.05.2017. 2-Hidroksi-3-(metiltsikloalkil)-5-metilbenzilamino­etilalkilimidazolinlər M-8 mühərrik yağına antioksidant. Z.Z.Ağamahyev, R.Ə.Mehdizadə, Ç.Q.Rəsulov, R.Ə.Cəfərova, Y.H.Yusifov, F.F.Məmmədov
 5. Mirzayev V.G., Agamaliyev Z.Z., Majidov E.A., Rasulov Ch.K., Manafov M.R. Some Peculiarities of Interaction Reaction of Phenol with the Dimerization Products of C4 Fraction of Gasoil Pyrolysis // Global Journal of Chemistry, 2017, Vol.3, No.1, p.136-142.
 6. Rasulov Ch.K., Mekhtizade R.A., Aghamaliyev Z.Z., Abasov S.I. Cycloalkylation of para-cresol with 1-methylcycloalkenes in the presence of phosphorous-containing zeolite // PPOR, 2017, Vol.18, No.1, pp.80-87.
 7. Ağamalıyev Z.Z. 2-Hidroksi-3-(metiltsikloheksenilizopropil)-5-xlorbenzilaminoetilnonilimidazolin­lərin sintezi // Kimya problemləri jurnalı, 2018, №2 (16), s.218-222.
 8. Агамалиев З.З. Синтез 2-гидрокси-3-(метилциклоалкил)-5-метил-бензиламиноэтилалкил­имидазолинов – антиоксидантов к моторным маслам // Нефтепереработка и нефтехимия, 2018, №8, с.32-35. 
 9. Vaqif H. Mirzoyev, Vagif M. Abbasov, Chingiz K. Rasulov, Zaur Z. Aghamaliyev, Rena Z. Bagirzade,  Emin A.Majidov. Selective catalytic alkylation and cycloalkylation of phenol with  alkyl- and alkenylcyclohexenes. // PPOR, 2017, Vol.18, No.4, pp.341-350.
 10. Aghamaliyev Z.Z., Naghiyeva M.V., Rasulov Ch.K. Synthesis of 2-Hydroxy-3-(Methyl­cyclo­hexenyl-Isopropyl)-5-Methylbenzyl­amino­ethylnonyl Imidazolines - The Thermostabilizers to Polypropylene // ScientificNet. Publisher in Materials Science & Engineering. Materials Science Forum, Switzerland, 2018, Vol. 935, pp. 155-159.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: "İnformasiya və telekommunikasiya" şöbəsinin müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902285
Ev tel.: -
Mobil tel.: +994 (50) - 241-01-83
Faks: +994 (12) 
Elektron poçtu:
zaur_agamaliyev@hotmail.com