NKPI

Əfəndiyeva Lalə Məhəmməd qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Resp., Bakı şəh.
Təvəllüdü (gün, ay, il): 21.10.1974
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): -
Elmi dərəcəsi: kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi: dosent
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 2314.01 - Neft kimyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 115
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 43
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: -
Əsas elmi nailiyyətləri:
 1. Perspektivli neft-kimya prosesləri üçün yeni yüksək səmərəliliyə malik katalizatorlar (metal saxlayan nanoölçülü komplekslər, qrafen, onun modifikasiya olunmuş formaları) və bu katalizatorların iştirakı ilə neft karbohidrogenlərinin maye fazada aerob oksidləşməsindən sintetik neft, oksiturşuların, onların mürəkkəb efirlərinin, metal və azot saxlayan törəmələrinin alınma proseslərinin işlənib hazırlanması” mövzusu üzrə tədqiqat işləri aparılmışdır. Azərbaycanın sənaye neftləri qarışığından alınan dizel distillatı əsasında oksigenli komponentlərə malik ekoloji əlverişli dizel yanacağının alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması” mövzusunda tədqiqatlar aparmış və müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Sintetik oksi- və neft turşuları qaışığı əsasında alınmış metal və azot saxlayan törəmələri konservasiya mayeləri və korroziya inhibitorları kimi sınaqdan keçirilmiş və yüksək nəticələr əldə edilmişdir.
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
 1. V.M.Abbasov, Hany M. Abd-El- Lateef, L.M.Afandiyeva et al. The CO 2 corrosion inhibition of carbon steel C1018 by some novel complex surfactants based on petroleum acids and nitrogen-containing compounds // Advances in Materials and Corrosion, 2013, №2, p. 26-32 

 2. Abbasov V.M., Afandiyeva L.M., Aliyeva L.İ. et all. Investigation of Liquid-Phase Oxidation of Naphthene-Paraffinic Hydrocarbons of Balakhany Oil // Journal of Advances in Chemistry, 2015, Volume 11,№5, p.3540-3546

 3. L.İ. Aliyeva, L.M. Afandiyeva, L.H. Nuriyev. Determination of optimal parameters for obtaining synthetic oil acids and oxyacids mixture from the catalytic oxidation of naphthene-paraffinic hydrocarbons of diesel distillation // International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS), 2016, Vol.-2, Issue-3, p. 232-239

 4. Afandiyeva L.M., Abbasov V.M., Ahmadbayova S.F. et all. İnvestigation of Inorganic Complexes of Amidoamines Synthesized from Synthetic Oxy- and Petroleum Acids as Corrosion Inhibitor // International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences, 2016, №4 (2), pp. 0040-0046

 5. Afandiyeva L.M., Abbasov V.M., İsmayilov E.H. et all. Liquid-phase aerobic oxidation of petroleum hydrocarbons in the presence of Cr- and Co-complexes // European Science Review, 2016, №1-2, p.197-200

 6. Эфендиева Л.М., Аббасов В.М., Алиева Л.И. и др. Амидоамины на основе синтетических oкси- и нефтяных кислот в качестве ингибиторов углекислотной коррозии стали // Практика противокоррозионной защиты, 2016, № 3 (81), стр.23-28

 7. L.M. Afandiyeva, V.M. Abbasov, L.İ. Aliyeva et all. Synthesis of Synthetic Petroleum Acids Based on Naphthene-Paraffinic Consentrate in the CXatalytic Presence of Reduced Graphene Oxide // Processes of petrochemistry and oil- refining, 2016, V.17, №4 (65), p. 302-315

 8. L.M. Afandiyeva, V.M. Abbasov, İsmailov E.H. et all. Liquid-Phase Oxidation of Naphthenic Petroleum Hydrocarbons in the Presence of Chromium and Cobalt Nanocomplexes // Theoretical and Experimental Chemistry, 2017, V. 57, №6, p. 373-379

 9. Аббасов В.М., Зейналов Э.Б., Эфендиева Л.М. Природные нефтяные кислоты и производные на их основе: происхождение, структура и свойства, синтетические и прикладные аспекты. Баку- Элм, 2014, 232 с.

 10. В.М. Аббасов, Л.И. Алиева, Л.М. Эфендиева и др. Реагенты и продукты для нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Баку-Элм, 2017, 436 с

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-pedaqoji fəaliyyəti: 2017-ci ildən AMEA NKPİ-nin magistratura şöbəsində “Neft kimyası”, “Nanomateriallar kimyası” və “Ətraf mühit kimyası”  ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrə dərs deyir.
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi:

“Maye fazada oksidləşmə” laboratoriyasının müdiri

Xidməti tel.: +994 (12) 4902476 (169)
Ev tel.: -
Mobil tel.: +994 (51) 6120266
Faks: +994 (12) 
Elektron poçtu:
Efendiyevalm7@mail.ru