NKPI

Abasov Səfa İslam oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü (gün, ay, il): 10.06.1946
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 02.00.15; 02.00.04 Kimyəvi kinetika və kataliz.Fiziki kimya
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 150
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 90
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 5
Əsas elmi nailiyyətləri:

Sorbsiya olunmuş oksigenin reaksiyagirmə qabiliyyəti ilə nano-metal hissəciklərin dispersliyi arasında olan asıllıq müəyyən olunmuşdur. Seolit katalizatorların mikroməsaməli quruluş xüsusiyyətləri ilə karbohidrogenlərin selektiv çevrilməsi arasında olan asıllıq müəyyən edilmişdir. Aşağı molekul kütləli alkanların katalitik aktivləşdirilməsi, ilk dəfə metanın dehidrotsikloheksamerləşməsi və benzolun propan ilə aşağı temperaturlu dehidroalkilləşdirilməsi üçün katalizatorlar sintez edilmişdir.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 3
Elmlər doktorlarının sayı: 1
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. S.I.Abasov, V.Yu.Borovkov, V.B.Kazanski. Infrared and adsorption study of strong metal support interaction in diluted platinum catalysts. Catal. left / 1992, № 3, 269.
  2. 2.С.И.Абасов, Ф.А.Бабаева, Б.Д.Дадашев. Превращение метана на окисленных алюмоплатинорениевых катализаторах.Кинетика и катализ. 1995, № 3, 428.
  3. 3.S.I.Abasov. Some regularities of direct conversion of methane to benzene over metalalumina catalysts. 11th International Cong. on catalysts. Baltimore. Maryland, USA. June-30-Jule5, 1996. Po-041.
  4. 4.S.I.Abasov, F.A.Babayeva, R.R.Zarbaliyev, G.G.Abbasova, D.B.Tagiev,    M.I.Rustamov. Low-temperature catalytic alkylation of benzene by propane. Appl. Catal. A: General 2003, 251, 267.
  5. 5.С.Б.Агаева, Абасов С.И,Тагиев Д.Б,Стариков Р.В.,Иманова А.А.
  6. Сопряженная конверсия метанола и н бутана на цинк-циркониевых катализаторах.Прикладная химия.2013г.т.86.вып.5.с.786).
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar:

-

Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: “Heterogen laborotoriya” üzrə laboratoriya müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 4547225
Mobil tel.: +994 (50) 6696677
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: