NKPI

Səthi-aktiv reagentlər və preparatlar laboratoriyası (8 saylı lab.)

Struktur bölmənin rəhbəri: Əsədov Ziyafəddin Həmid oğlu
İşçilərin ümumi sayı: 19
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Yeni və effektiv səthi-aktiv maddələrin (o cümlədən ion-maye tipli) ekoloji təmiz alınma üsullarının işlənib hazırlanması, onların xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində tətbiqi üzrə tövsiyyələrin verilməsi.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: Epoksidlər (propilen oksidi və epixlorhidrin), karbon turşuları və alifatik spirtlər işlənib hazırlanmışdır ki, bunların əksəriyyəti oliqomer və polimer təbiətli birləşmələrdir. Bu səthi-aktiv maddələrin bəziləri neft sənayesində izoləedici, neft sıxışdırıcı, bakterisid, neftyığıcı və dispersləyici reagentlər kimi özünə tətbiq tapmışdır.