NKPI

Kataliz problemlərinin spektroskopik metodlar ilə tədqiqi laboratoriyası (1 saylı lab.)

Struktur bölmənin rəhbəri: İsmayılov Etibar Hümmət oğlu
İşçilərin ümumi sayı: 13
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Katalizatorların tərkibinin, quruluşunun və katalitik reaksiyalarının elementar mərhələlərinin spektroskopik üsullarla tədqiqi.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: Reaksiya şəraitində "in situ" kataltik reaksiyaların aktiv mərkəzlərinin təbiətinin, onların iştirakı ilə gedən reaksiyaların tədqiqi üçün xromatoqrafik, spektroskopik "xromato –mass-spektrometr-ESR", adsorbo-kinetik metodları əlaqələndirən və kompüterlə idarə olunan eksperimental qurğu qurulmuş və onun köməyi ilə kiçik kütləli alkanların oksid kontaktlar üzərində katalitik çevrilmə reaksiyalarının aktiv mərkəzlərinin təbiəti və onların iştirakı ilə gedən reaksiyalar tədqiq edilmişdir. Elektron spin rezonansı spektrlərinin tədqiqində maqnit rezonansı parametrlərinin optimallaşdırılmasını nəzərə alan kompüter proqramları qurulmuş və istifadə edilır.