NKPI

Polifunksional kompleksonlar və metalkompleks birləşmələr laboratoriyası (15 saylı lab.)

Struktur bölmənin rəhbəri: Nəsirov Füzuli Əkbər oğlu
İşçilərin ümumi sayı: 16
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Molekullarında müxtəlif heteroatom və funksional qruplar saxlayan metalkomplekslərinin və onların əsasında yüksək keyfiyyətli kimyəvi əlavələrin, yağlara, yanacaqlara aşqarların, katalitik sistemlərin komponentlərinin məqsədyönlü sintezinin elmi əsaslarının və texnologiyalarının işlənib hazırlanması. Metal-üzvi katalizatorların tətbiqi ilə oliqomerləşmə və polimerləşmə proseslərinin ekoloji təmiz texnologiyalarının işlənib hazırlanması.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: