NKPI

Neft və neft məhsullarının standartlaşdırılması və metrologiya laboratoriyası (14 saylı lab.)

Struktur bölmənin rəhbəri: Sitarə Cabbarlı
İşçilərin ümumi sayı: 14
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: İnstitun laboratoliyalarında aparılan elmi-tədqiqat ışlərinin, yaradılan yeni proses və məhsulların normativ-texniki sənədlərinin tərtibi, institutdan çıxan reqlamentlərin, ilkin göstəriciləri və layihə konstruktor işlərinə norma nəzarətinin həyata keçirilməasi. Baza təşkilatı kimi respublikada istehsal olunan neft emalı və neft-kimya məhsullarının standartlaşdırılması, elmi-texniki əsaslarının aşkar edilməsi.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: Yüksək keyfiyyətli neft lüminoforları alınmış və onların tətbiq sahələri müəyyən edilmişdir. AZS Dövlət Standartları - "Neft bitumları" AZS 0050-2001 - "Etilsiz avtomobil benzinləri" AZS 059-2001 - "İlkin emal benzini" AZS 072-2001 - "İ-8 və İ-30 markalı yağlar" AZS 073-2001 - "Xəzər deemulqatoru" AZS 093-2003 - "Unikal tərkibli Azərbaycan neftləri" AZS 115-2004 Texniki şərtlər - "KO-20" markalı kerosin TŞ AZ 35 36601-170-99 - Fraksiya tərkibli ağırlaşdırılmış dizel yanacağı TŞ AZ 35 36601-181-2001 - Oliqodivinilstirol lakları TŞ AZ 35 36601-184-2002 - Ərptəmizləyici kompozisiya "Bakı" TŞ AZ 35 36601-187-2003 - "Nefras" həlledicisi TŞ AZ 35 36601-188-2003 - "Nafta" həlledicisi TŞ AZ 35 36601-189-2003 - Sürtgülərin istehsalı üçün distillat yağları TŞ AZ 35 36601-190-2003 - Açıq rəngli neft məhsullarından alınan qələvi tullantılar TŞ AZ 35 36601-191-2003 - Qudron TŞ AZ 35 36601-192-2003 - "Azəri" korroziya və duzçökmə inhibitoru TŞ AZ 35 36601-195-2003 - Hidrogen-sulfid korroziyasına qarşı "Kaspi" inhibitoru TŞ AZ 35 36601-196-2003 - "Kaspi-X" bakterisid korroziya inhibitoru TŞ AZ 35 36601-197-2003 720 ədəd müəlliflik şəhadətnamələri, 65 ədəd Azərbaycan patentləri, 33 ədəd Rusiya Federasiya patentləri alınmışdır. 2001-2004-cü illərdə 15 patent alınmışdır