NKPI

Müdafiə olunmuş dissertasiyalar

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda fəaliyyət göstərən D 01.031 Dissertasiya Şurasında 2005-2017-ci illər ərzində müdafiəsi keçirilmiş dissertasiya işləri haqqında

MƏLUMAT

2005

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1.Bərzegar Zenuz Məhərrəm - “Birtomlu doymuş alifatik spirtlərin (C2C12,C14-C1) və akril turşusunun səthi-aktiv oksipropil törəmələrinin sintezi və xassəlrəi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

2.Həyat Şmidt qızı Vəliyeva - “Funksional əvəzli asetilen, etilen törəmələrinin tiiləşməsi və reaksiya məhsullarının yağ, yanacaq və yağlayıcı-soyuducu mayelərə aşqar kimi tədqiqi” - mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

3.Yusurə Əhəd qızı Abdullayeva - “Çıraq nefti və şah-dəniz kondensatının tərkibi, xassələri və səmərəli emal yolları” mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnolgiyası” - 05.17.07 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

4.Məmmədağa Sədulla oğlu Əliyeva - “Kompleks geoloji-texnoloji tədqiqatlara əsasən qazıma zamanı mürəkkəbləşmələrinin proqnozlaşdırılması  və qarşısının alınması” mövzusunda “Quyuların qazılması texnologiyası” - 25.00.15 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

5.Emilya Hamlet qızı Abdullayeva - “Naften karbohidrogenləri əsasında azotlu korroziya inhibitorlarının sintezi və tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

6.Firuzə Şamil qızı Cəfərova - “Təbii qazın adsorbsiya üsulu ilə qurudulma prosesinə elektrik boşalmalarının təsirinin tədqiqi”mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnologiyası” - 05.17.07 və “Elektrofiziki və elektrofiziki qurğular” ixtisasları qovşağında texnika  elmləri doktoru

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi

1.Niftalı Nadir oğlu Yusubov - “Funksional əvəz olunmuş alkenilfenollar (sintezi, xassələri, tətbiqi) mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13  və “Üzvi kimya”-02.00.15 ixtisasıları qovşağında kimya elmləri doktoru

2.Rəna Ələkbər qızı Cəfərova-“Neft lüminoforlarında fotofiziki vəfotokimyəvi proseslər” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 və“Fiziki kimya” - 02.00.04 ixtisasları qovşağında kimya elmləri doktoru

 

2006

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1.Ramiz Şəmşəd oğlu Mirzəyev - “Neft  emalı qalıqlarının səmərəli istifadə üsullarının tədqiqi və sənayedə tətbiqinin işlənməsi” mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnolgiyası” - 05.17.07 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

2.Qoşqar İdris oğlu Əliyev - “Qliserin, propilen və etilen oksidləri əsasında deemulsasiya xassələrinə malik poliefirlərin sintezi və tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

3.Nahidə Əli qızı Cəfərova - “Norbornen və tsikloheksen sırası karbohidrogenlərinin ketonlara və laktonlara katalitik oksidləşməsi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

4.Gülarə Qəhrəman qızı Əsədova - “O-krezol əsasında tsikloalkil fenolların alınması və onların çevrilmə məhsulları” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi

1.Məhəddin Fərgad oğlu Abbasov - “Doymamış karbohidrogenlər əsasında alitsiklik ketonların və laktonların sintezi, alınma üsulları və tətbiq sahələri” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında  texnika elmləri doktoru

2.Atamali Məcid oğlu Səmədov - “Neft sənayesi üçün səthi aktiv maddələr əsasında çoxfunksiyalı təsirə malik bakterisid-korroziya inhibitorlarının yaradılması” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında texnika elmləri doktoru

3.Səadət Məmmədəmin qızı Əsgər-zadə - “Azərbaycan neft emalı zavodlarında yüksək keyfiyyətli yanacaq və yağların istehsalını təmin edən səmərəli emal sxemləri” mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnolgiyası” - 05.17.07 ixtisasında texnika elmləri doktoru

 

2007

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1. Nərminə Tərlan qızı Əliyeva – “İkili butil spirtindən metiletilketonun alınması texnologiyasının işlənməsi”mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnolgiyası” - 05.17.07 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

2.Sevinc Əbdülhəmid qızı Məmmədxanova - “Qaz fazada izopropil spirtinin asetona katalitik çevrilməsi” mövzusunda “Kimyəvi kinetika və kataliz” - 02.00.15   ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

3.Rəna Mirzəli qızı Babayi - “Funksional əvəzli fenolların əsasında bəzi sulfid və disulfidlərin sintezi, onların yağlara aşqar kimi tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13   ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

4.İlhamə Ağalar qızı Zərbəliyeva - “Ali birəsaslı alifatik karbon turşularının yeni oksipropilatlarının və onların modifikatlarının alınması və xassələri” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13   ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

5.Fəridə Mustafa qızı Muradova - “Müxtəlif quruluşlu alkilfenolsulfonatların sintezi və onların sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13   ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

6.Elmira Mehdi qızı Cavadova - “Mühafizəedici xassələri yaxşılaşdırılmış sürtkü kompozisiyalarının yaradılması” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında  texnika  üzrə fəlsəfə doktoru

7.Namiq Abbasəli oğlu Əliyev - “Cr,Co,Ni,Bi,K/ɤ-Al2O3 Katalizatoru üzərində propanin dehidrogenləşməsi” - mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında  texnika üzrə fəlsəfə doktoru

8.İradə Eyvaz qızı Qarayeva - “Vinilkrezol və vinilksilenolların katalitik alınma üsullarının işlənməsi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

9.Səidə Fuaq qızı Əhmədbəyova - “Fotooksidləşmiş ağır neft qalıqlarının antioksidləşmə aktivliyi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13  və “Kimyəvi kinetika və kataliz” - 02.00.15 ixtisasıları qovşağında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

10.Gülnarə Qəhrəman qızı Əsədova - “O-krezol əsasında tsikloalkil fenolların alınması və onların çevrilmə məhsulları” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi

1.Sabir Əli oğlu Mustafayev - “Azərbaycanın bəzi neftlərinin orta fraksiyalarının neft turşuları və onların törəmələri-alınması, xassələi və tətbiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13   ixtisasında kimya elmləri doktoru

2.Hüseyn Namaz oğlu Qurbanov - “Tsiklik çoxatomlu spirtlərin mürəkkəb efirlər-sintetik sürtkü yağlarının yeni əsasları və komponentləri kimi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13   ixtisasında kimya  elmləri doktoru

3.Balacaxanım Əbdül qızı Hüseynova - “Azərbaycan neftlərinin heteroatomlu komponentləri” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya  elmlərri doktoru

4.Hüseynbala Fazil oğl Mirələmov - “Neft metalporfirin konsentratları əsasında metalporfirinlərin alınması və onların neft-kimya proseslərində və təbii qazın emalında tətbiqi”- mövzusunda “Yanacağın və qazın kimya texnoloqiyası” ixtisasında texnika elmləri doktoru

 

2008

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1.Elşən Feyruz oğlu Sultanov - “Katalitik krekinq qazoylları və C16-C18  fraksiyalı olefinlər əsasında tərkibində S-və N-olan inhibator-bakterisidlərin sintezi və tədqiqi”- mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13  ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

2.Aygün Zabit qızı Əliyeva - “Fulleren C60/C70 və keçid metal naftenatların iştirakı ilə C10, C11,C16 doymuş karbohidrogenlərin. neft fraksiyasının maye fazada oksidləşməsi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13  ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

3.Nazilə Feyruz qızı Sədiyeva - “Titan dioksid və metalnaftenat katalizatorlarının iştirakı ilə karbon turşularının efirləşməsi”- mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13  ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

4.Nurşərəf Səliman qızı Məmmədova - “Qaz kondensatından adsorbsiya-izomerləşmə prosesinin tətbiqi ilə yüksək oktanlı benzinin alınması” mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnolgiyası” - 05.17.07 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

5.Yusif Əfrəddin oğlu Abdullayev - “Alkilhalogenidlər və epixlorhidrin əsasında alkilaminlərin, aminospirtlərin və poliamin komplekslərinin sintezi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13  ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

6.Leyla Abdi qızı Mahmudova - “Ali α-olefinlərin nitrotörəmələrinin sintezi, nitrolaşma məhsulu və onların əsasında kompozisiyalraın inhibator xassələrinin tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13  ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

 

2009

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1.Gülşən Çingiz qızı Dədəyeva - “Kokslaşma prosesinin intensivləşdirilməsi”- mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnologiyası” - 05.17.07 ixtisasında  texnika üzrə fəlsəfə doktoru

2.Günay Müzakir qızı Mehdiyeva - “Alkenilfenolların aminometil törəmələrinin sintezi və tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13   ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

3.İlhamə Sərdan qızı Hüseynova - “Təkrar emal proseslərinin benzin fraksiyalarının tərkib və xassələrinin öyrənilməsi və onların əsasında prespiktiv keyfiyyətli benzin kompozisiyaların alınması” mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnologiyası” - 05.17.07 ixtisasında  texnika üzrə fəlsəfə doktoru

4.Elnur Yusif oğlu Hüseynov - “Neft tullantılarının, emal və utilizasiya proseslərinin tədqiqi”- ” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında  texnika üzrə fəlsəfə doktoru

6.Arif Gülməmməd oğlu Pirəliyev - “Norbornil tərkibli yeni monomerlər: vinil, allil və akril turşuları efirlərinin sintezi və xassələrinin tədqiqi”-mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13   ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

7.Vüsal Məmmədli oğlu Şəfiyev - “Poliaminlərin amidlərinin və tsiklik birləşmələrinin sintezi və inhibator-bakterisid xassələrinin tədqiqi”- mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13   ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

8.Məhin Habil qızı Allahverdiyeva - “4-İzopropenilfenol və simmetrik dihalogenalkanlar əsasında polifunksional birləşmələrin sintezi və tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13   ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi

1.Hikmət Məhəmməd oğlu Kərimov - “Azərbaycan yanar şistlərinin tədqiqi və kompleks emal texnologiyasının işlənməsi”- mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnologiyası” - 05.17.07 ixtisasında  texnika  üzrə fəlsəfə doktoru

2.Səyyarə Qulam qızı Əliyeva - “Azərbaycan neftlərində ndən perspektiv reaktiv  yanacaqlarının və hidravlik mayenin baza məhsulunun alınması” mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnologiyası” - 05.17.07 ixtisasında  texnika üzrə fəlsəfə doktoru

3.Maisə Aşum qızı Nəcəfova - “Ağır neft qalıqlarının fotoşualandırılması zamanı sərbəst radikalların sensibilləşdirilmiş gererasiyası və məhv olması” mövzusunda Neft kimyası” - 02.00.13  və  “Fiziki kimya” - 02.00.04 ixtisasıları qovşağında kimya elmləri doktoru

 

2010

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1.Rəsul Yusif oğlu Əhmədov - “Karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşısını alan, tərkibində fenol və tiokarbamid fraqmenti saxlayan tsiklik və alitsiklik sulfidlərin sintezi və tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

2.Emin Nazir oğlu Qəribov - “Tsiklik tiokarbamidlərin sintezi və onların antioksidləşdirici xassəsi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında  kimya üzrə fəlsəfə doktoru

3.Rəna Kamil qızı Əzimova - “Fosfat/seolit katalizatorlarının iştirakı ilə tsikloalkilfenolların alınması, onların bir sıra aminofenil törəmələrinin sintezi və tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında  kimya üzrə fəlsəfə doktoru

4.Xaled Faez Mossallam - “Sənaye tullantı sularının təmizlənmə üsullarının işlənməsi”- mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında  kimya üzrə fəlsəfə doktoru

5.Sevinc Məmməd qızı Hacızadə - “Ni,Cr,Bi,Co,K/ɤ-Al2O3 katalizatoru üzərində propanın oksigen iştirakı ilə dehidrogenləşməsi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında  texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

6.Gülbəniz Siyavuş qızı Muxtarova - “Ağır neft qalıqlarının müxtəlif qazların atmosferində suspenzləşmiş katalizator əlavələrinin iştirakı ilə termokatalitik

krekinqi” mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnologiyası” - 05.17.07 ixtisasında  texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

7.Tarek Mohamed Aboul-Fotouh Mohamed - “Oksigenatların iştirakı ilə riforminq və katalitik krekinq prosesləri əsasında ekoloji təmiz, yüksək oktanlı yanacağın alınması” “Yanacağın kimyası və texnologiyası” - 05.17.07 ixtisasında  texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

8.Günel Fizuli qızı Məmmədova - “Polaminlər əsasında neftdə və suda həll olan törəmələrin sintezi və inhibator xassələrinin tədqiqi”mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

9.Sənan Elmar oğlu Abdullayev - “Neft turşularının duzları və azotlu törəmələri əsasında korroziya inhibatoru və köpükəmələgətirici tərkibin yaradılması və tətbiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında  texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

10.Məcid Fuad oğlu Fərzəliyev - “Funksionaləvəzolunmuş silfamidlər sürtkü yağlarına və sürtkülərə aşqar kimi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

11.Fərqanə Salam qızı Dadaşova - “Naften turşularının kalsium duzları, dixloralkanlar əsasında diefirlərin və alifatik sirası diolların alınması” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında  kimya üzrə fəlsəfə doktoru

12.Nizami Nəsib oğlu Piriyev - “Metanol mərhələsindən keçməklə qeyri-neft(alternativ)xammalından ekoloji təmiz motor yanacağının alınma prosesinin işlənib hazırlanması” mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnologiyası” - 05.17.07 ixtisasında  texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

13.Müşkünaz Kiçmirzə qızı Nəzərovanın - “Neft kimyası” 02.00.13 ixtisasında  kimya üzrə fəlsəfə doktoru

14.Nərgiz Valeh qızı Salamovanın” mövzusunda Neft kimyası” 02.00.13 ixtisasında  kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi

1.Hikmət Camal oğıu İbrahimov - “Pirolizin maye məhsullarının yeni kompleks emalı sxeminin işlənməsi” mövzusunda “Neft kimyası” 02.00.13 ixtisası texnilka üzrə elmlər doktoru

2.Sürəyyə Bəşir qızı Ağayeva - “Toluolun disproporsiomnallaşması və aşağımolekulu (C2-C5 ) alkanların çevrilməsi proseslərinin fəallaşdırılması üçün seolit sistemlərinin məqsədyüönlü modifikasiyası” mövzusunda “Neft kimyası” 02.00.13 və “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisasları qovşağında kimya üzrə elmlər doktoru

 

2011

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1.Elnarə İsmət qızı Həsənova - “Aromatik fraqementli oliqomerlərin sintezi və tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” 02.00.13 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru

2.Mətanət Arif qızı Hüseynova - “İzopropil spirti istehsalı tullantılarının səmərəli istifadəsi texnologiyasının tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” 02.00.13 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru

3.Rauf Bəhlul oğlu Məmmədov - “Yağ fraksiyalarının ion-maye əsaslı ekstragentlə təmizlənməsi prosesinin texnologiyası” mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnologiyası” - 05.17.07 ixtisası texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

4.İsmayıl Teyyub oğlu İsmayılovun - “Yanacaq elementləri üçün hidrogenin alınması məqsədi ilə mis-tərkibli serium-sirkonium katalizatorları üzərində metanolun çevrilməsi” mövzusunda “Neft kimyası” 02.00.13 və “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisasları qovşağında  fəlsəfə doktoru

5.Elnur Vilayət oğlu Əzimov – “Bakı baza yağları əsasında müxtəlif təyinatlı dizel mühərrikləri üçün yeni sürtkü kompozisiyalarının yaradılması” mövzusunda “Neft kimyası” 02.00.13 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

6.Rəna Ağaəhməd qızı Rəsulova - “Körpülü politsiklooefinlər əsasında (MET)akrilatların sintezi və çevrilmələri” mövzusunda “Neft kimyası” 02.00.13 ixtisasında kimya elmi üzrə fəlsəfə doktoru

7.Sevinc Bala Ağa qızı Loğmanova - “Yağ fraksiyalarının katalitik çevrilməsi ilə yüksək özlülük indeksili baza yağlarının alınması” mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnologiyası” - 05.17.07 ixtisasda texnika üzrə fəlsəfə doktoru

8.Baladadaş Aydın oğlu Zeynalov – “Alkilfenolyat aşqarının fasiləsiz və tullantısız alınma texnolofiyasının işlənməsi” mövzusunda “Neft-kimya” - 02.00.13 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

9.Mənsurə Nizam qızı Cavadova - “Avtomobil benzinlərinin istehsalı və realizaiyasının səmərəli yollarının tədqiqi” mövzusunda “Yanacağın kimyası və texnologiyası” - 05.17.07 və “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ( komplekslərin, sahələrin , müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi) 08.00.05 ixtisasları qovşağında  texnika  üzrə fəlsəfə doktoru

10.Rita Zaker qızı Babayeva - “Tsikloheksen dikarbon turşularının monoefirlərinin, duzlarının rasemik və optiki fəal formalarının sintezi və xassələri”  mövzusunda “Neft-kimya” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

11.Afaq Mirəhməd qızı Aslanbəyli - “C,C olefinlərinlərinin xloralüminat ion mayelərindən və katalitik ditiosistemlərdən istifadə etməklə ikifazalı oliqomerləşməsi” mövzusunda “Neft-kimya” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi

1.İbrahim Qərib oğlu Məmmədov - “Alkenilfenollar əsasında funksionaləvəzli birləşmələrin sintezi və onlarda müxtəlif dinamik effektlərin NMR metodu ilə tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13  və  “ Üzvi kimya” - 02.00.03 ixtisasıları qovşağında kimya üzrə elmlər doktoru

2.Qalina Anatolyevna Hüseynova - “C3-C12 olefinlər əsasında ağ yağların alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında texnika üzrə elmlər doktoru

3.Əkbər Əkbər oğlu Xanmətov - “Etilenin sirkonium tərkibli homogen və heterogenləşdirilmiş kompleks katalitik sistemlərin iştirakında selektiv oliqomerləşməsi”mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru

4.Çimnaz Qafar qızı Salmanova – “Ağır neft qalıqları komponentlərinin fotooksidləşməsi və onların antioksidləşdirici xassələri” mövzusunda “Neft kimyası” 02.00.13 və “Fiziki kimya” - 02.00.04 ixtisası üzrə kimya üzrə elmlər doktoru

 

2012

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1.Ağahüseyn Xəlilağa oğlu Məlikov - “ “Tərkibində metal (Ca) və bəzi heteroatom saxlayan yanacaq aşqarlarının alınması və tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında texnika elmi üzrə fəlsəfə doktoru

2.Elnarə Söhbət qızı Kəlbəliyeva - “Calanmış ion maye liqandlı Ti - fenoksiklorid tipli komplekslərin heksen-l-in və etilenin oliqomerləşmə və (so) polimerləşməsində tədqiqi” mövzusunda“Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında  kimya üzrə fəlsəfə doktoru

3.Gültəkin Məhərrəm qızı Quliyeva - “Suraxanı yatağı neftlərinin fiziki-kimyəvi xassələri və bioloji aktivliyinin tədqiqi” mövzusunda “Neft-kimya” - 02.00.13 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

4.Zülfiyyə Bəxtiyar qızı Qasımova - “Çoxhəlqəli fərdi naften karbohidrogenlərinin və törəmələrinin sintezi, yanacaq komponenti və bioloji aktiv maddə kimi tədqiqi mövzusunda “Neft kimyası” və “Yanacağın kimyası və texnologiyası” ixtisasları qovşağında kimya elmi üzrə fəlsəfə doktoru

5.Günel İsaq qızı Əmənullayeva - “Yeni kationit və calanmış ion-maye tipli katalizatorların iştirakı ilə efirləşmə və transefirləşmə reaksiyalarının tədqiqi” mövzusunda - “Neft kimyası” ixtisasında kimya elmi üzrə fəlsəfə doktoru

6.Maya Yaşar qızı Abdullayeva - “Tsikloheksan və norbornen fraqmentli C6 – C12 doymamış karbohidrogenlərin yüksək dispersli metalsaxlayan katalizatorların iştirakı ilə indektiv oksidləşməsi” mövzusunda“Neft kimyası” ixtisasında kimya elmi üzrə fəlsəfə doktoru

7.Lalə Məhəmməd qızı Əfəndiyeva - “Beşnüvəli Co, Ni komplekslərinin iştirakı ilə sintetik neft turşularının alınması prosesinin işlənib hazırlanması” mövzusunda - “Neft kimyası” və “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisasları qovşağında kimya elmi üzrə fəlsəfə doktoru

8.Hüseyn Cəlil oğlu Hüseynov - “Elektrofiziki proseslər əsasında ekoloji məsələlərinin həlli üzrə effektiv üsullar” mövzusunda  “Yanacağın kimyası və texnologiyası” 05.17.07 və “Elektrofizika, elektrofiziki qurğular” - 01.04.13 ixtisasları qovşağında texnika elmi üzrə fəlsəfə doktoru

9.Şəbnəm Zakir qızı Cəbrayılzadə - İ-40 Mineral yağı distilatı əsasında sulfotörəmələrin sintezi və çoxfunksiyalı inhibator-bakterisid xassələrinin tədqiqi” “Neft kimyası” - 02.00.13 ixtisasında kimya elmi üzrə  fəlsəfə doktoru

10.Sevinc Yaşar qızı Hacıyeva - “C8-C18 nitrospirtlər əsasında sintetik xassəli bakterisid inhibitorlarının yaradılması” mövzusunda “Neft kimyası” ixtisasında yerinə yetirilmiş dissertasiya işi yüksək molekullu olefinlər əsasında çoxfunksiyalı korroziya inhibitorlarının yaradılması.

11.Xəyyam Rəhim oğlu Vəliyev - “Neft  kmyası” ixtisasında yerinə yetirdiyi dissertasiya ekoloji təmiz xammal əsasında dizel yanacaqlarının keyfiyyət göstəricilərini yüksəldən və onun sərfini azaldan bir sıra oksigenli əlavələrin sintezinə həsr olunmuşdur

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi

1.  Aftandil Hüseynəli oğlu Talıbov - “Bəzi nitro və amin tərkibli birləşmələrin sintezi və onların istifadə yolları” mövzusunda“Neft kimyası” - 02.00.13 və “Üzvi kimya” - 02.00.03  ixtisasları qovşağında kimya üzrə elmlər doktoru

2. Gülnarə Allahverdi qızı Əhmədova - “Ali birəsaslı karbon turşuları və spirtlər, azotlu əsaslar və epiklorhidrin əsasında oliqomer səthi aktiv maddələrin alınması və xassələri” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13  ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru

3.Sadıqov Ömər Əbdürəhim oğlunun C6-C10  Aromatik və doymamış karbohidrogenlərin halogen- və oksigen tərkibli birləşmələrə induksiyalaşdırıcı fumksionallaşdırılması” mövzusunda “Neft kimyası” - 02.00.13 və “Üzvi kimya” - 02.00.03  ixtisasları qovşağında kimya üzrə elmlər doktoru

4.Afət temir qızı Hüseynova – “ Tiiranlar və onların aminli törəmələri (sintezi, xassələri və tətbiqi)” mövzusunda “Üzvü  kimya” - 02.00.03 ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru

 

2013

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1 Elbəy Rasim oğlu Babayev - “Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş müxtəlif ərazilərində gedən biodestruksiya prosesləri nəticəsində çirklənmələrin tərkib və xassələrinin dəyişməsi xüsusiyyətləri” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

2.Könül Mürvət qızı Qasımova – Nanoölçülü maqnit təbiətli karbonəsaslı Al tərkibli katalizatorların pirokondensatın polimerləşməsində təqdiqi “ mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01  ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

3.Bəxtiyar Müzəffər oğlu Vəliyev - Neftin,qazın çıxarılması və nəqlində baş verən fəsadların tədqiqi və istismar səmərəliliyinin artırılması” mövzusunda “ Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” 3321.01 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

4.Natalya Konstantinovna Andryuşenko - “АГКД400БН və ОМНИКАТ -21ОП katalizatorlarının iştirakı ilə motor yanacaqlarının istehsalında bitki yağlarının tətbiqinin tədqiqi” mövzusunda “Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” - 3321.01 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

5 Rövşən Hafiz oğlu Nəzərov - “Funksiyalaşdırılmış heksen-l oliqomerlərinin sintezi və sürtgü yağlarına aşqar kimi tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01  ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

6.Əhməd Həmdi Tantavi Abdel-Monam – “Ali alifatik monokarbon turşuları və aminlər əsasında yeni səthi-aktiv maddələrin alınması və xassələri” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

7.Hani Məhəmməd Abd Əl-Lətif Əhməd – “COkorroziyasından müdafiə üçün bəzi bitki yağları əsasında korroziya inhibatorlarının sintezi və tədqiqi ” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01  ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

8.Nərgiz Dursun qızı Aşurova – “Allil tipli xlorlu olefinlərin duru xlorid turşusunda hipoxlorlaşması ”mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

9.Mai Mustafa Xələf Əli – “Ağır neftlərin pirolizi üçün nanostrukturlaçdırılmış Fe-,Co-tərkibli katalizatorların hazırlanması və tədqiqi”mövzusunda“Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

10.Arzu Akif qızı Cəlilova – “4-Viniltsikloheksenin modifikasiya olunmuş platin və dəmir-qallium saxlayan seolitlər üzərində etilbenzola və stirola oksidləşdirici dehidrogeləşdirilməsi ” “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında fəlsəfə doktoru

11.Sevgili İsmayıl qızı Məmmədova – “N-əvəzolunmuş sulfamidləin sintezi və istismar xassələrinin öyrənilməsi” mövzusunda“Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

12.Rasim Hüseyn oğlu İbrahimov – “Bakı neftlərinin qarıçığından alınan vakkum qazoylunun yüngül hidrokrekinqi prosesini aparmaqla ekoloji təmiz dizel yanacağı və katalitik krekinq üçün yüksək keyfiyyətli xammalın alınması “mövzusunda Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” - 3321.01 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

13.Yeganə Nürəddin qızı Cəfərova – “Neft məhsullarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün təmizləmə metodlarının işlənməsi” mövzusunda “İstehsalın təşkili” - 3333.01 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

14.Yeganə Camal qızı Ağazadə - “Konservasiya mayeləri və sürtküləri üçün təbii neft turşuları əsasında aşqarların sintezi və tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

15.İlahə Məmmədəli qızı Quliyeva - “Monotsikloalkil -, funksional əvəzli bitsikloalkilakrilat monomerlərinin və oliqomerlərinin sintezi “mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi:

1.Zemfira Rza qızı Ağayeva - “Azot və kükürdtərkibli üzvi birləşmələrin və neft kimya sənayesinin tullantıları əsasında korroziyaya qarşı inhibitorların işlənib hazırlanması” mövzusunda 2314.01 “Neft kimyası” - 2314.01  və “Ekologiya” - 2391.01 ixtisasları qovşağında kimya üzrə elmlər doktoru

2.Fatmaxanım Xeybər qızı Əliyeva - “(C6-C10 ) vitsinal quruluşlu dikarbon turşularının efirləri  və heteroatomlu törəmələri –sürtkü yağlarının əsası və komponenti kimi ” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə elmlər  doktoru

 

2014

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi:

1.Aytən Əmirxan qızı Babaşlı - “Teplovoz, sənaye və gəmi dizelləri üçün müxtəlif qrup sürtkü kompozisiyalarının yaradılması” mövzusunda “Neft kimyası” 2314.01 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

2.Rasim Hüseyn oğlu İbrahimov - “Bakı neftlərinin qarışığından alınan vakuum qazoylunun yüngül hidrokrekinqi prosesini aparmaqla ekoloji təmiz dizel yanacağı və katalitik krekinq üçün yüksək keyfiyyətli xammalın alınması” mövzusunda “Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” - 3321.01 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

3. Natəvan Əziz qızı Talışova – “Heksen-1 əsasında polimer aşqarların sintezi və tədqiqi” mövzusunda, - 2314.01-“Neft kimyası” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

4. Sima Arif qızı Həmzəyeva - “Tərkibində azot saxlayan efirlər yağlayıcı soyuducu mayelərə çoxfunksiyalı aşqar kimi” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

5. Aysəf Aslan oğlu Bayramov - “Aşağı molekul kütləli meta-alkilfenolların alınma üsullarının tədqiqi və işlənməsi” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

6. İradə Arif qızı Xələfova - “Maqnit sahəsinin təsiri ilə vakuum qazoylunun və onun mazut ilə qarışığı əsasında katalitik krekinq prosesinin intensivləşdirilməsi” mövzusunda “Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” - 3321.01 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

7.Şahin Zahid oğlu Göyüşov - “EP-300 qurğusunda əmələ gələn ağır fraksiyalardan istifadə etməklə azotlu törəmələrinin sintezi və tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

8.Aygül Novruz qızı Kazımova - “Katalitik krekinq, riforminq və kokslaşma proseslərindən alınan benzinlərdən ekoloji təmiz avtomobil benzinlərinin alınma texnologiyasının tədqiqi” mövzusunda “Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

9.Həmidə Rauf qızı Əzizbəyli - “Bir sıra kation və anion tərkibli ion-maye ekstragentlərlə sürtkü yağı distillatlarının selektiv təmizlənməsinin qanunauyğunluq- larının tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

10.Səxavət Təbriz oğlu Rüstəmov - “Aminometilləşmiş fəza çətinlikli tsikloalkilfenolların sintezi və xassələrinin tədqiqi” mövzusunda “Neft kimya” ixtisası üzrə kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi:

1.Fariz  Əli oğlu Əmirov - “Modifikasiya edilmiş funksional oliqomerlər və oliqomer-elastomer qarışıqları əsasında kompozisiyaların işlənməsi” mövzusunda “Neft-kimyası” - 2314.01 və “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” - 3303.01 ixtisasları qovşağında texnika üzrə elmlər doktoru

2. Təranə Aslan qızı Məmmədova - “Neft və bitki mənşəli üzvi turşular əsasında ekoloji təhlükəsiz mühərrik yanacaqlarının və onlara olan əlavələrin alınması proseslərinin tədqiqi və işlənib hazırlanması” mövzusunda “Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” ixtisası üzrə texnika üzrə elmlər doktoru

3 Sevinc Əbdülhəmid qızı Məmmədxanova - “Sintetik neft turşularıının oksiefirlərinin, duzlarının, azotlu komplekslərinin sintezi, korroziya inhibitorları, yanacaqlara əlavə və səthi aktiv maddələr kimi tədqiqi” mövsunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru

 

2015

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1.Samirə Tofiq qızı Mehdiyeva - “C6-C10-alkilmetakrilatlar, α-olefinlər və mürəkkəb allil efirləri əsasında polimer aşqarların sintezi və tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

2.Təhminə Əliyəddin qızı İbrahimova - “Stirolun (met)akril turşusunun qlisidil-, butoksimetil- və metilnorbornil efirləri ilə “canlı” radikal mexanizmində birgəpolimerləşməsinin tədqiqi” mövzusunda  “Neft kimyası” - 2314.01 və “Makromolekullar kimyası” - 2304.01-ixtisasları qovşağında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

3.Afaq Rauf qızı Əzizbəyli - “N-alkil imidazolinaminlərin və komplekslərinin sintezi, bakterisid-inhibator xassələrinin tədqiqi” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

4.Səidə Şamo qızı Hüseynova - “Azərbaycan neftlərindən prespiktiv tələblərə cavab verən dizel yanacağının alınması texnologiyasının tədqiqi” mövzusunda “Neftin, qazın və daş kömürün emalı texnologiyası” - 3321.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

5.Zaur Zabil oğlu Ağamalıyev - “ Cr, Co, Ni və Mn katalitik sistemlərinin iştirakı ilə naften-parafin karbohidrogenlərinin oksidləşmə prosesinin modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması” mövzusunda “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” - 3303.01 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

6.Sara Mütəllim qızı Abbaszadə - “Sadə poliefirlər və üzvi turşuların duzları əsasında inhibitor xassəli deemulqatorun yaradılması və tədqiqi “ mövzusunda “Neft kimyası” - 2312.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

7.Sevinc Məhəddin qızı Abbasova - “Yeni kompozisiyalar əsasında alınan sabunların bəzi istehlak xassələrinin ekspert qiymətləndirməsi” mövzusunda  “İstehsalın   təşkili ” - 3333.01 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

8.Nigar Şikar qızı Rzayeva - “Bitki mənşəli C14-C18 turşularının sulfat törəmələrinin və onların amidlərinin sintezi və korroziya inhibatoru kimi tədqiqi”  mövzusunda “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” - 3303.01 ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

9.Gülnar Fazil qızı Qasımova - “Ağır piroliz qatranı əsasında elektrod koksunun alınması prosesinin tədqiqi ”mövzusunda “Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” - 2321.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

10.Ülviyyə Nizami qızı Kərimova - “Su, metan və CO2 əsasında hidrogenli qaz qarışıqlarının alınması proseslərinin tədqiqi” mövzusunda “ Neft qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” - 3321.01 ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi

1.Səidə Əli qızının Camalova - “Ni,Co,Cr ilə modifikasiya olunmuş seolittərkibli katalizator üzərində C3 –C4 karbohidrogenlərinin maye yanacağa çevrilməsi proseslərinin tədqiqi və işlənməsi”  mövzusunda “Qaz emalı proseslərinin kimyası və texnologiyası” - 3349.01 və “Kimyəvi kinetika və kataliz” - 2315.01 ixtisasları qovşağında texnika üzrə elmlər  doktoru

2.Lyudmila Musayevna Mirzəyeva - “Ağır neft qalıqlarının və hidrogentərkibli qazın alınması texnologiyasının işlənib hazırlanması” mövzusunda “ Neft-qaz-daş kömür emalı  və texnologiyası - 3321.01 ixtisasında texnika üzrə elmlər doktoru

3.Firuzə Mövsüm qızı Vəliyeva – “Qaz və maye fazada C6-C8 naften, aromatik karbohidrogeblərin oksidləşdirici çevrilmə proseslərinin modelləşdirilməsi” mövzusunda “Neft kimyası” - 2314.01 və “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” - 3303.01 ixtisasları qovşağında texnika üzrə elmlər doktoru

 

2016

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1.Vüsalə Seyidəzim qızı Qədirlininin “Norbornandiolların və oksiturşuların diefirlərinin sintezi və tədqiqi” mövzusunda  2314.01– “Neft Kimyası” ixtisasında kimya  üzrə fəlsəfə doktoru

2.Mehmet Mete Mustafa oğlunun “2-hidroksi-5-metiltsikloalkilaseto- və benzofenonların aminofenil törəmələrinin sintezi və xassələrinin tədqiqi”mövzusunda,  2314.01- “Neft kimyası” ixtisası kimya üzrə fəlsəfə doktoru

3.Xəyalə Hamlet qızı Kəsəmənlinin “Təbii neft və bitki mənşəli yağ turşularının imidazolinlərinin sintezi və dizel yanacağına aşqar kimi tətbiqi” mövzusunda, 2314.01- “Neft kimyası”  ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

4.Kəmalə İsmayıl qızı Əliyevanın “Funksional əvəzli tiiranların aminlərlə qarşılıqlı reaksiyası və alınan məhsulların aşqar kimi tədqiqi” mövzusunda 2314.01-“ Neft kimyası” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

5.Mustafa Ali oğlu Alagözoğlunun “Etilen sırası silisium-üzvi alfa-oksidlərin alınması, kimyəvi xassələrinin və tətbiqi sahələrinin tədqiqi” mövzusunda 2314.01-“Neft kimyası”  ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

6.Emin Abdulməcid oğlu Məcidovun 23.14.01-“Neft kimyası” ixtisasında “Fenolun pirolizin maye məhsullarının stirol fraksiyası ilə katalitik alkilləşməsindən alınmış alkilfenolların azot, fosfor tərkibli törəmələrinin sintezi və xassələrinin tədqiqi” mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru

7.Nazilə Əkbər qızı Ağayevanın “Oksid katalizatorları iştirakı ilə krezol və ksilenolların 1-və 2-propanollarla alkilləşməsi” mövzusunda 23.14.01-“Neft Kimyası”  ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

8.Aysel Ruflan qızı Rəhimovanın “Sürtkü yağları və yağlayıcı-soyuducu mayeləri biozədələnmədən mühafizə etmək üçün tərkibində N-,O- saxlayan effektiv biosid aşqarların sintezi və tədqiqi” mövzusunda  2314.01– “Neft kimyası” ixtisasında kimya  üzrə fəlsəfə doktoru

9.Aidə Gülağa qızı Şahməmmədovanın “Təbii neft turşuları əsasında vinil və asetilen sırası efirlərinin sintezi və xassələrinin tədqiqi” mövzusunda,  2314.01– “Neft Kimyası” ixtisasında, kimya  üzrə fəlsəfə doktoru

10.Səbinə Zakir qızı Əhmədovanın “Piperazin, N-metilpirrolidon əsasında ion mayelərinin katalitik iştirakı ilə mürəkkəb efirlərin sintezi və yanacaq komponenti kimi tədqiqi” mövzusunda, 2314.01– “Neft kimyası” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

11.Xəyalə Rəşaid qızı Düzdabanın “Təbii neft turşuları və yağ sırası turşuları əsasında qarışıqtip imidazolinlərin sintezi” mövzusunda, 2314.01– “Neft Kimyası” ixtisasında, kimya  üzrə fəlsəfə doktoru

12.Xəyalə Heydər qızı Seyidovanın “C6-C12- ali olefinlərin ion-maye sistemlərində oliqomerləşməsi” mövzusunda,   2314.01– “Neft Kimyası”,  2314.01- “Kimyəvi kinetika və kataliz”ixtisasları qovuşağında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

13.Nicat Rasim oğlu Babayevin “Bitsiklik doymamış karbohidrogenlərin oksidlərə və ikiatomlu spirtlərə katalitik oksidləşməsi və onların əsasında aminspirtlərin alınması” mövzusunda 2314.01– “Neft Kimyası” ixtisasında kimya  üzrə fəlsəfə doktoru

14.Anar Adəm oğlu Quliyevin “2314.01– “Neft Kimyası” ixtisasında “Təbii neft turşuları və akrilnitril əsasında imidazolinlərin üzvi komplekslərinin sintezi, inhibitor-bakterisid xassələrinin tədqiqi” mövzusunda, kimya üzrə fəlsəfə doktoru

15.Nərgiz Vəliyəddin  qızı Əzimovanın “2-Propenilfenol və malein anhidridi əsasında oliqomerlərin sintezi və tədqiqi” mövzusunda 2314.01 –“Neft kimyası” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

16.Arzu Elbrus qızı Əlizadənin “Naftalan neftinin spektral analitik tədqiqi və adsorbentlə aşağı temperaturlu təmizlənmə texnologiyasının işlənib hazırlanması” mövzusunda -2314.01 “Neft kimyası”ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

17.Elnarə Qurban Qızı Məhmudovanın “Tri- tetratsiklik doymuş  və doymamış diefirlərin sintezi və tədqiqi” mövzusunda 2314.01– “Neft Kimyası” ixtisasında, kimya  üzrə fəlsəfə doktoru

18.Sevil Rahil qızı Xəlilovanın “Bitki mənşəli turşuların katalitik dekarboksilləşməsi ilə C17 alkan və olefinlərin alınması prosesinin tədqiqi”  mövzusunda  2314.01– “Neft Kimyası” ixtisasında kimya  üzrə fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi

1.Rəvan Abdullətif oğlu Rəhimovun “Təbii triqliseridlər, (alkanol) aminlər və (C3) epoksidlər əsasında yeni səthi-aktiv maddələrin sintezi və tədqiqi” mövzusunda  2314.01– “Neft Kimyası” ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru

2017

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

1.Şahnaz Nadir qızı Əsədovanın 2314.01-“Neft kimyası” ixtisasında “Müxtəlif modifikasiyalı nanotitan dioksid katalizatorlarının iştirakı ilə mürəkkəb efirlərin alınması və tətbiqi” mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru

2.Xəzangül Balaqadaş qızı Piriyevanın 2314.01–“Neft kimyası” ixtisasında “Ni, Co, Cr ilə modifikasiya olunmuş seolittərkibli katalizatorun iştirakında C3-C4 tərkibli qazlardan yüksək oktanlı benzin komponentinin alınması” mövzusunda texnika üzrə fəlsəfə doktoru

3.Həsənova Gülşən Cabbar qızının “Neft turşularının müxtəlif bərk- turş katalizatorların üzərində dekarboksilləşdirilməsi ilə tsiklan karbohid-rogenlərinin alınması  və  tətbiq  sahələrinin araşdırılması” mövzusunda 2314.01- “Neft kimyası” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

4.Həsənxanova Nadirə Vaqif qızının “Pambıq yağı və onun müxtəlif neft fraksiyaları ilə qarışıqlarından aşağı molekullu olefinlərin alınması prosesinin tədqiqi” mövzusunda 2314.01- “Neft kimyası” ixtisasında  kimya üzrə fəlsəfə doktoru

5.Zairə Əlimaratovna Qasımovanın “Birbaşa qovulma dizel fraksiyası ilə katalitik krekinqin ağır benzin fraksiyası qarışığının ekoloji təmiz motor yanacaqlarının alınması məqsədilə hidrotəmizlənməsi” mövzusunda 3321.01 – «Neft-qaz-daş kömür emalı və  texnologiyası» ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

6.Mətləb Cahangir oğlu Xamiyevin “Calanmış ion maye liqandlı Zr – əsaslı katalitik sistemlərin iştirakında etilendən yüksək olefinlərin və yağların alınması” mövzusunda2314.01 - Neft  kimyası” kimya üzrə fəlsəfə doktoru

7.Xuraman Akif qızı Hüseynovanın “Alifatik aminlər və C3-epoksidlər əsasında yeni səthi-aktiv maddələrin alınması və xassələri” mövzusunda 2314.01 -  “Neft kimyası” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

8.Elnara Mürvət qızı Quliyevanın “Avro-5-in tələblərinə cavab verən dizel yanacaqları üçün aşqarların sintezi və tədqiqi” mövzusunda 3321.01 – «Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası» ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi

1.Gülbəniz Siyavuş qızı Muxtarovanın 2314.01–“Neft kimyası” ixtisa