NKPI

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda fəaliyyət göstərən ED 1.16 və ED 1.17 Dissertasiya Şuralarında müdafiəsi keçirilən dissertasiya işləri haqqında


MƏLUMAT
Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

 1. İrana Almas qızı SəfərliDİZEL YANACAQLARININ ADSORBSİYA İLƏ AROMATİKSİZLƏŞDİRİLMƏSİNƏ MAQNİT SAHƏSİNİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ mövzusunda 3321.01 – “Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru

 2. Səbinə Arif qızı Seyidova

  İON-MAYE EKSTRAKSİYA ÜSULU İLƏ DİZEL DİSTİLLATININ AROMATİKSİZLƏŞMƏ VƏ KÜKÜRDSÜZLƏŞMƏ PROSESİNİN TƏDQİQİ mövzusunda 3321.01 – “Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru


 3. Şəhla Allahverdi qızı Əlizadə

  XROM DUZU İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ALÜMİNİUM TƏRKİBLİ YENİ KATALİTİK KOMPLEKSLƏRİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN İŞTİRAKI İLƏ HEKSEN-1-İN OLİQOMERLƏŞMƏSİ PROSESİNİN TƏDQİQİ mövzusunda 2314.01 – “Neft kimyası” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru


 4. Samir Təyyar oğlu Şahmuradov

  TSİKLOALKİLXLORFENOLLARIN AMİNOMETİL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİNİN TƏDQİQİ mövzusunda 2314.01 – “Neft kimyası” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru


 5. Xədicə Nizami qızı MəmmədyarovaMOTOR YAĞLARI ÜÇÜN KÜKÜRD VƏ AZOT SAXLAYAN ÇOXFUNKSİYALI ALKİLFENOLYAT AŞQARLARIN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ mövzusunda 2314.01 – “Neft kimyası” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru


 6. Aynur Rövşən qızı HəsənovaNi, Co, Mo OKSİDLƏRİ İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ HALLOİZİTLƏRİN İŞTİRAKINDA DİZEL DİSTİLLATLARI VƏ BİTKİ YAĞLARININ BİRGƏ HİDROTƏMİZLƏNMƏ PROSESİNİN TƏDQİQİ mövzusunda 3303.01 – “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru