NKPI

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda fəaliyyət göstərən ED 1.16 və ED 1.17 Dissertasiya Şuralarında müdafiəsi keçirilən dissertasiya işləri haqqında


MƏLUMAT
Elmlər doktoru elmi dərəcəsi

 1. Neymət İsmayıl oğlu Qəribov

  Co, Mo, W BİRLƏŞMƏLƏRİ İŞTİRAKINDA C5-C9 TSİKLOOLEFİNLƏRİN VƏ HİDROPEROKSİDLƏRİN BİRGƏ KATALİTİK DİSPROPORSİONALLAŞDIRILMASI İLƏ EPOKSİDLƏRİN VƏ DOYMAMIŞ SPİRTLƏRİN ALINMASI mövzusunda 2314.01-“Neft kimyası” ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru

 2. Vaqif Həmid oğlu Mirzəyev

  PİROLİZ PROSESİNİN C4- FRAKSİYASI ƏSASINDA OKSİGENATLARIN ALINMA TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNİLMƏSİ mövzusunda 3303.01 - “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisasında texnika üzrə elmlər doktoru

 3. Yeganə Camal qızı Ağazadə

  MAYE KAUÇUK, ÜZVİ TURŞULARIN AMİDLƏRİ VƏ DUZLARI ƏSASINDA KORROZİYADAN MÜDAFİƏ VASİTƏLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ mövzusunda 2314.01-“Neft kimyası”  və 3321.01- “Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” ixtisasıları qovşağında kimya üzrə elmlər doktoru

 4. Nizami İbrahim oğlu Mürsəlov

  NAFTEN  TURŞULARI VƏ ALKİLAMİNLƏRİN AMİDLƏRİ VƏ İMİDAZOLİNLƏRİNİN KORROZİYA İNHİBİTORU KİMİ TƏDQİQİ mövzusunda 2314.01-“Neft kimyası” ixtisasında texnika üzrə elmlər doktoru