NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan testlər - 340

Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar

1) Turşuların (H2SO4 və HNO3) qatılığı artdıqca oksidləşdirici qabiliyyəti necə dəyişir?

a) azalır      b) artır        c) dəyişmir    ç) HNO3-də artır, H2SO4-də azalır

d) HNO3-də azalır, H2SO4-də artır

2) Aşağdakı reaksiyalardan hansı getmir?

a) H2SO4 + NaCl = Na2SO4 + 2HCl          b) H2SO4+ 2HCl = 2NaCl + H2SO4

c) KNO3+ H2SO4 = KHSO4 + HNO3                   ç) K2S + 2HCl = 2KCl + H2S

d) Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

3) Hansı reaksiya getmir?

a) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu           b) Hg + Zn(NO3)2 = Zn + Hg(NO3)2

c) Fe + PbSO4 = FeSO4 + Pb            ç) Ca + FeSO4 = CaSO4 + Fe

d) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

4) Temperatur artdıqda duzların hidrolizi necə dəyişir?

a) duzdan asılıdır   b) azalır    c) güclənir   ç) dəyişmir    d) azalır, sonra artır

2021-05-05   265