NKPI

Əlimərdanov Hafiz Mütəllim oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respyblikası, İsmayıllı ray., Lahıc qəs.
Təvəllüdü (gün, ay, il): 01.01.1948
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor, AMEA-nın müxbir üzvü
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

2316.01; 2314.01 Kimyəvi kinetika və kataliz;

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 254
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 103
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 28
Əsas elmi nailiyyətləri:

Beş və altı üzvlü alitsiklik karbohidrogenlərin tsikloolefinlərə qismən dehidrogenləşməsi üçün müvafiq katalizatorlar seçilmiş və reaksiyaların əsas qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir.Tsikloheksan karbohidrogenlərinin polialkilbenzollara dehidrodisproporsial­laşması və C1-C3 biratomlu spirtlərlə dehidroalkilləşməsi prosesləri üçün katalizatorun seçilməsi əsaslandırılmış və prosesin getmə qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir.Beş və altı üzvlü alitsiklik  ketonların effektiv alınma üsulları işənib hazırlanmış və təcrübi-sənaye qurğularında istehsalı təşkil olunmuşdur.Beş və altı üzvlü alitsiklik ketonların müvafiq laktonlara oksidləşdirilməsi qanunauyğunluqları öyrənilmiş və bu laktonların təcrübi-sənaye qurğularında istehsalı təşkil olunmuşdur.Doymamış mono-və bitsiklik karbohidrogenlərin oksidlərə, ketonlara, spirtlərə (bir və ikiatomlu) maye fazada oksidləşməsi üçün katalizatorların seçilməsi və proseslərin getmə qanunauyğunluqlarının öyrənilmmişdir.Mono və politsiklik doymamış və alkenilaromatik karbohidrogenlərin oksigen-, halogen- və azotsaxlayan birləşmələrə induktiv funksionallaşdırılmasının əsas qanunauyğunluqları öyrənilmişdir.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 8
Elmlər doktorlarının sayı: 3
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Kh.M. Alimamdanov and est. "The particularities of oxidative dehydrogenation of metylcyclohexane to metylcyclohexane in the presence of modified mordenite" /Kinetika and catalysis, 1992, T.33, P.885 – 892
  2. Kh.M. Alimamdanov. "The oxidative dehydrogenation of metylcyclohexane to benzene and isomers of xylene on modified mordenite and erionite" /Kinetika and catalysis, 1994, T.35, N6, P.841- 845
  3. M.F. Abbasov, Kh.M. Alimamdanov and et al. "The Catalytic oxidation of alykil-and cycloalkylcyclonones to lactones. Journal of applied chemistry, 1997, T.70, V.4, P.648 - 655
  4. Kh.M. Alimamdanov and et al. "The Oxidative Dehydrodisproportionation of Cyclohexane Hydrocarbons on Metal Oxide-Modified Zeolites". Petroleum Chemistry, 2001, V.41, N5, P.431 - 440
  5. Kh.M. Alimamdanov and et al. "Catalytic oxidation of Norbornen to Norcamphor". Petroleum Chemistry, 2004, V.44, N 3, P.196 - 204
  6. Х.М. Алимарданов и др. Синтез высших спироацеталей конденсацией С37 алкил- и циклоалкилцикланонов с двухатомными спиртами в присутствии гетерогенных катализаторов. Журнал органической химии. 2011. Т.47. №8. С.1136-1142
  7. Х.М. Алимарданов и др. Окисление алкилзамещенных циклопентанонов в псевдогомогенной системе без участия агентов фазового переноса. Журнал общей химии. 2011. Т. 81. Вып. 8. С.1319-1325
  8. Х.М. Алимарданов и др. Влияние иммобилизированных наночастиц углерода на активность цеолитов в окислительном дегидрировании 4-винилциклогексена и этилбензола в стирол. Нефтехимия. 2012. Т.52. №2. С.116-123
  9. Х.М. Алимарданов. Жидкофазное окисление C6 – C8 циклоолефинов кислородом воздуха с участием металлосодержащих микроструктурированных карбоновых материалов. Журнал общей химии. 2013. Т.83. №11 С.1822-1829
  10. Х.М. Алимарданов и др. Роль поверхностного кислорода в процесседегидрирования 4-винилциклогексена диоксидом углерода на платино- и железогаллийсодержащих цеолитах. Теорет. и эксперим. химия. 2013. Т.49. №5. С.310-316
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının kimya fənni üzrə Ekspert Şurasının üzvü (1996-2004), 1995-ci ildən Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında (TQDK) kimya fənni üzrə testlərin tərtibi, qəbul proqramları və metodik məqalələrin hazırlanması üzrə ekspert şurasının üzvü, 1996-cı ildən Kimya Elmləri Bölməsinin ekspert şurasının üzvü, NKPİ-nin Elmi Şurasının üzvü.
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriyanın müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902012
Ev tel.: +994 (12) 5371448
Mobil tel.: +994 (50) 7140425
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: